link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Installatie raadsleden
Wegens de benoeming van Paul de Bruijn als wethouder is er in de VVD een vacature ontstaan voor een raadslid. Bram Reinke is in deze vacature benoemd en wordt door de gemeenteraad geïnstalleerd.
Saskia Boom (D66) heeft wegens ziekte haar tijdelijk ontslag ingediend. Daardoor is er een tijdelijke vacature in de fractie van D66. Deze zal voor 16 weken vervuld worden door Peter Paul Lippinkhof. Hij wordt in deze vergadering geïnstalleerd.
3
Beediging burgercommissielid
De fractie van Voorschoten Sterk heeft een burgercommissielid aangemeld, Wouter van Duivendijk. Hij wordt in deze vergadering beëdigd.
4
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
5
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
5.1
Brief van instelling//burger
pdf 926 Brief dd 06-12-2019 Ploum Advocaten inzake balans horeca wonen Voorstraat.pdf (3.2MB)
pdf 927 Brief dd 09-12-2019 Honk en softbalvereniging over subsidie nieuwe verlichting an 1.pdf (99KB)
pdf 928 Brief dd 09-12-2019 Gemeente Horst aan de Maas inz motie uitbreiding gemeentelijke belastinggebied Horst en Maas.pdf (168KB)
pdf 929 Brief dd 11-12-2019 VOS met herziene begroting stichting VOS 2020.pdf (4MB)
pdf 931 Uitspraak RvS Noortveer dd 18-12-2019 (incl. aanb.brief aan advocaat).pdf (2.2MB)
pdf 932 Brief dd 18-12-2019 diverse organisaties met Informatie over 5G en Gezondheid (incl. bijl.).pdf (630KB)
pdf 933 Brief dd 17-12-2019 AB WODV met Kaderbrief WODV 2021.pdf (1.8MB)
pdf 934 Email dd 19-12-2019 gemeente Almelo inz motie Trap op trap af gemeentefonds (incl. bijl.).pdf (416KB)
pdf 935 Brief dd 18-12-2019 AD WODV met reactie zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 WODV.pdf (593KB)
pdf 949 Afschrift email aan WH Lamers dd 06-01-2020 inwoner inz. overvolle milieuparkjes.pdf (278KB)
pdf 950 Brief dd 10-01-2020 RKC inz. onderzoek Jeugdhulp H10.pdf (510KB)
pdf 951 Brief dd 10-12-2019 Prov. ZH met update bestuurlijke ontwikkelingen ZH-regio's.pdf (132KB)
pdf 951 Brief dd 10-12-2019 Prov. ZH - bijl. update bestuurlijke ontwikkelingen ZH-regio's (1).pdf (269KB)
pdf 952 Kadernota 2021 ODWH (incl. aanbiedingsemail).pdf (471KB)
pdf 953 Email dd 27-12-2019 inwoner inz heroverweging naamgeving Berkhoutpark.pdf (244KB)
pdf 954 Brief dd 07-01-2020 RDOG inz. programma RDOG2024 en begrotingswijziging 2020.pdf (282KB)
pdf 955 Brief dd 06-01-2020 Holland Rijnland met stand van zaken voortgang van Energieakkoord naar RES.pdf (239KB)
pdf 956 Email dd 07-01-2020 Gemeente Achtkarspelen inz motie afschaffing verhuurdersheffing (incl. bijl.).pdf (506KB)
pdf 957 Email dd 07-01-2020 Aansprakelijkheid Durf te Kiezen inz blootstellingslimieten 5G an.pdf (94KB)
pdf 957 Email dd 07-01-2020 Aansprakelijkheid Durf te Kiezen bijl. brief.pdf (91KB)
pdf 958 Email dd 24-12-2019 gemeente Montferland inz motie Samen Trap op trap af (incl. bijl.).pdf (2.2MB)
pdf 959 Email dd 21-12-2019 Stichting EHS inz 5G en gezondheid.pdf (235KB)
pdf 960 Email dd 20-12-2019 gemeente Dongen inz motie en brief aan minister kosten jeugdzorg (incl. bijl.).pdf (668KB)
pdf 961 Brief dd 11-01-2020 inwoner inz Jeugdzorg (incl. bijl.).pdf (230KB)
pdf 962 Email dd 13-01-2020 Gem. Bergen inz motie 5G-antennes (incl. bijl.).pdf (878KB)
pdf 963 Email dd 10-01-2020 inwoner inz vuurwerk.pdf (88KB)
pdf 964 Email dd 12-01-2020 Activiteitencentrum Alettahof inz huurovereekomst 2020 (incl. bijl.) an.pdf (622KB)
pdf 965 Afschrift email aan Prov.Staten dd 15-01-2020 diverse instanties over waterkwaliteit Meeslouwerplas (incl. bijl.) an.pdf (441KB)
pdf 969 Brief dd 13-01-2020 VRHM over behandeling Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 VRHM.pdf (678KB)
pdf 971 Email dd 16-01-2020 Initiatiefnemers petitie Geen gif in de Lek inz legalisatie lozingen PFOA en GeX an.pdf (71KB)
pdf 972 Afschrift brief aan afd. Vastgoed dd 15-01-2020 Act.centrum De Boschbloem inz. nieuwe huurovk (incl. aanb.mail) an.pdf (143KB)
pdf 974 Brief dd 13-01-2020 Min. BZK inz. aanbieden essay Energie en Democratie (incl. essay).pdf (11.5MB)
pdf 975 Email dd 21-01-2020 Gem Weesp inz motie vuurwerk (incl. bijl.).pdf (471KB)
pdf 978 Email dd 23-01-2020 Initiatiefnemers petitie Geen gif in de Lek inz legalisatie lozingen PFOA en GeX (vervolg, incl. bijl.) a.pdf (318KB)
pdf 979 Brief (tevens uitnodiging) dd 20-01-2020 Filmtheater Voorschoten inz. toekomst bioscoop.docx (49KB)
5.2
Informatiebrieven van het College van B&W
5.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
6
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De volgende vragen zijn aangemeld:
- de VVD, mede namens het CDA, over Moeder Godskerk
- het CDA over stand van zaken ondertekenen nieuwe huurovereenkomsten
7
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
7.1
Zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland (in het vervolg: GR ODWH)verleent in opdracht van provincie en gemeenten in de regio Holland Rijnland diensten op het terrein van de milieuwetgeving (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het Dagelijks Bestuur van de ODWH stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken over de 2e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 van de GR ODWH.
Voorgesteld wordt middels bijgevoegde brief een zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar te maken aan de ODWH.
Een aangepaste zienswijzebrief naar aanleiding van behandeling in de commissie is toegevoegd.
7.2
Onderzoek RKC kaderstellende rol van de raad
De Rekenkamercommissie WVOLV heeft onderzoek gedaan naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad. In september 2019 heeft de voorzitter van de RKC het rapport in de commissie toegelicht. Daarnaast heeft het Presidium besloten het rapport eerst te bespreken in de Werkgroep Voorkantsturing. Bijgaand raadsvoorstel is namens de werkgroep opgesteld.
7.3
8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
Op 31 oktober 2019 heeft de raad zich in een zienswijze positief uitgesproken over de mogelijkheid voor de diverse gemeenschappelijke regelingen om lid te worden van een werkgeversvereniging. Voor Gemeenschappelijke Regeling Holland-Rijnland is voor het lidmaatschap aanvullend een technische wijziging van de regeling nodig. Het besluit wordt genomen door de deelnemende besturen; dat zijn zowel de raden als colleges van de deelnemende gemeenten. Daarom liggen voor de achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland twee beslispunten voor.
7.4
Aanwijzen griffier en plaatsvervangend griffiers
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Ambtenaren hebben hiermee een nieuwe rechtspositie gekregen. Naast de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst die per 1 januari 2020 geldt, is publiekrechtelijke aanwijzing van de griffier en zijn plaatsvervangers nodig. Dit raadsvoorstel voorziet hierin.
7.5
Delegatiebesluit Werkgeverschap raad Voorschoten
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Ambtenaren hebben hiermee een nieuwe rechtspositie gekregen. Een gevolg is dat ook een nieuw delegatiebesluit Werkgeverschap nodig is. Dit raadsvoorstel voorziet hierin.
8
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
9
Begroting De Vos
De Stichting Voorschotens Openbaar Onderwijs legt ieder jaar, conform de statuten, de begroting voor aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. De begroting van de VOS is het komende jaar niet geheel sluitend vanwege de te verwachten eenmalige kosten als gevolg van tijdelijk extra personele inzet en eenmalige ICT investeringen. Gelet op de financiële situatie kunnen deze kosten worden opgevangen. Voorgesteld wordt een zienswijze zoals geformuleerd in bijgaande brief aan de Stichting VOS te zenden.
Een aangepaste zienswijze brief naar aanleiding van behandeling in de commissie is bijgevoegd.
10
Benoeming wethouder De Bruijn in gemeenschappelijke regelingen
11
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
12
Overig (o.a. moties vreemd aan de orde van de dag)
13
Sluiting