link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 5 juni 2018

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.F. Koen

1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Verordening Starterslening gemeente Wassenaar
6.b
Vaststelling herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 Tracébesluit A44 Rijnlandroute
6.c
Zienswijze ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2019
6.d
Zienswijze ontwerpbegroting WODV 2019
6.e
Zienswijze ontwerpbegroting GR KDB
6.f
Zienswijze ontwerpbegroting GR Veiligheidsregio Haaglanden 2019-2022
6.g
Zienswijze ontwerpwijziging begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10
7
Jaarrekening 2017 Wassenaar
7.a
Amendement
8
Zienswijze ontwerpwijziging begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Avalex
8.a
Amendement
9
Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 ODH
10
Instellen raadswerkgroep Valkenburg
10.a
Achtergrondinformatie
11
Vragenronde
12
Mededelingen college
13
Sluiting vergadering