link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 6 juni 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Jaarrekening Voorschoten 2018
Met deze jaarrekening kijkt de gemeente terug op de uitgaven zoals die gedaan zijn in 2018.
De cie P&C heeft in zijn vergadering van 22 mei jl. de jaarrekening technisch besproken en overleg gevoerd met de accountant. Zij hebben in meerderheid geconcludeerd dat de jaarstukken volledig zijn en in deze commissie B&B besproken kunnen worden. Het advies van cie P&C is bijgevoegd aan de agendastukken.
De inhoudelijke, politieke, bespreking van de jaarrekening vindt in deze commissie plaats.
De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 1.895.070.
Het college doet voorstellen aan de raad voor een bedrag van € 1.661.289 en verzoekt om het restant van € 233.781 toe te voegen aan de concernreserve. De gemeenteraad besluit hierover op de volgende vergadering.
Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor liggen er (niet openbare) stukken voor de raadsleden ter inzage bij de raadsgriffie.
4.1
Technische vragen
5
Zienswijze begroting 2020 Werkorganisatie Duivenvoorde
Voorgesteld wordt een zienswijze naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
6
Zienswijze begroting Belastingsamenwerking GouweRijnland (BSGR)
Voorgesteld wordt een zienswijze naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
7
Zienswijze begroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2020
Voorgesteld wordt een zienswijze naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
7.1
Extra informatie
8
Zienswijze concept begroting 2020 Holland Rijnland
Voorgesteld wordt een zienswijze naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
9
Belastingplichtige rioolheffing 2020
In februari 2018 heeft de gemeenteraad bij motie (toegevoegd bij de agendastukken) het college verzocht om te onderzoeken of de belasting rioolheffing neergelegd kan worden bij de eigenaren in plaats van bij de gebruiker. De aanleiding was het financieel zware weer waar de gemeente in terecht was gekomen. De verwachting was dat er dan een aanzienlijk bedrag kon worden vrijgespeeld.
Op basis van de afgeronde onderzoeken en de nieuwe inzichten die opgedaan zijn wordt voorgesteld om op basis van het complete beeld geen uitvoering te geven aan het vastgestelde Raadsbesluit van 15 februari 2018 om de rioolheffing te heffen van eigenaren in plaats van de gebruikers. Dit houdt in dat gebruikers belastingplichtige blijven voor de rioolheffing.
Het college vraagt aan de gemeenteraad om te besluiten om de rioolbelasting op te leggen aan de gebruiker en de begroting aan te passen.
10
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
12
Sluiting