link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 18 februari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde en Financiële Verordening i.v.m. ontvlechting werkorganisatie
De gemeente gaat weer zelf bij de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) belegde taken uitvoeren. Dit vraagt enkele (technische) wijzigingen in regelingen. De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling: in artikel 5 is een aantal gemeentelijke belastingen gedelegeerd, omdat die door een heffings- en invorderingsambtenaar in de WODV geheven en geïnd dienden te worden. Nu deze ambtenaar weer overgaat naar de gemeente, kunnen genoemde belastingen niet meer in de gemeenschappelijke regeling opgenomen worden. Verder kan de verwijzing naar de WODV uit de financiële verordening worden geschrapt; het voorgestelde besluit voorziet daar ook in.
5
Informatiebrief college: brede evaluatie over de lokale inzet i.v.m. corona
Met bijgaande informatiebrief informeert het college de raad over de lokale inzet afgelopen periode in verband met corona. Met de raad is afgesproken deze tussenverantwoording te ontvangen en te bespreken nu de voorzitter van de veiligheidsregio verslag heeft gedaan over de periode van de regionale crisisaanpak (elders op de agenda). Het hele college is uitgenodigd voor de bespreking, zodat alle portefeuilles aan de orde kunnen komen.
In de raad van 28 januari is vooruitlopend op dit verantwoordingsdebat een motie aangenomen over een op te stellen plan voor de overgang naar het post-coronatijdperk. De motie is voor de volledigheid als achtergrondinformatie toegevoegd.
6
Verkennend onderzoek Rekenkamercommissie naar impact van lockdown op lokale democratie
De Rekenkamercommissie (RKC) Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft een verkennend onderzoek gedaan naar ‘De impact van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie’. Het onderzoek richtte zich op de periode half maart 2020 tot juli 2020. Een griffie-advies is bijgevoegd. Het advies is om het rapport alleen in de commissievergadering te behandelen en voor kennisgeving aan te nemen.
7
Schriftelijk verslag voorzitter veiligheidsregio GRIP4 Covid-19
Van 12 maart tot 1 december 2020 was met het oog op de bestrijding van het Covid-19-virus 'GRIP4' van kracht voor de aanpak in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De eindverantwoordelijke, de voorzitter van de veiligheidsregio, heeft schriftelijk verslag gedaan over deze periode. De raad is in de gelegenheid geweest hierover technische vragen te stellen. Voor de bespreking van dit verslag in de raadscommissie is burgemeester Aptroot, tevens lid van het Regionaal Beleidsteam aanwezig.
Beantwoording technische vragen: nazending.
8
Voorbereiden portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland 3 maart 2021 (evt schriftelijke consultatie)
Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland van 3 maart 2021. Een oplegnotitie volgt (of afhankelijk van het moment waarop deze beschikbaar is schriftelijke consultatie).
9
Informatiebrief Planning verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
Informatiebrief 007 over Planning verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis is geagendeerd op verzoek van dhr. De Graaf (PvdA-fractie) en dhr. Zoetemelk (CDA-fractie).
10
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Het CDA heeft vragen aangekondigd over de vele auto-inbraken en -diefstallen in Voorschoten.
12
Sluiting