link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 11 april 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Integraal Waterketenplan + presentatie
Voorgesteld wordt het IWKp 2019-2023 vast te stellen, de financiële gevolgen van het vastgestelde IWKp 2019-2023 te verwerken in de begroting 2019 conform bijgevoegde begrotingswijziging. De extra exploitatielasten van € 15.573 te dekken uit de egalisatievoorziening riolering, een aanvullend krediet van € 47.000 voor
watertaken in 2019 beschikbaar te stellen en de structurele financiële effecten van het IWKp te verwerken in de begroting 2020-2023 en dit te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de rioolheffing.
Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het Waterketenplan zal een toelichtende presentatie worden gehouden.
5
Initiatiefvoorstel accommodatiebeleid CDA ONS Voorschoten PvdA en VVD
Dit voorstel wordt in de raad van 4 april formeel besproken op de wijze van behandelen. Met de indieners is al afgestemd dat een eerste inhoudelijke behandeling in deze commissie zal plaatsvinden, op voorwaarde dat een aantal samenhangende dossiers vooralsnog niet verder tot besluitvorming worden gebracht in afwachting van besluitvorming over dit initiatiefvoorstel.
6
Informatiebrief 013 Warmtetransitie
Op het verzoek van het CDA is de brief geagendeerd.
Vragen: Waarom wordt de gemeente Voorschoten eigenlijk niet genoemd in de ongedateerde brief van de prov.Zuid-Holland over het belang van collectieve warmte in warmte-transitie in Zuid-Holland.
In de brief dd 22.1.2019 Van de Warmte-alliantie Zuid-Holland….. pg.2 ..”Wij werken eraan om uiterlijk eind maart (2019) een reactie te sturen over de behoefte aan hoge temperatuur warmte in onze regio”. Het is nu inmiddels begin april 2019, is er al een reactie bekend over de behoefte aan hoge temperatuur warmte in onze regio?
7
Brief belangengroep Charlotte de Bourbonlaan over verkeersmaatregelen
Op verzoek van het CDA is deze brief geagendeerd. Het CDA ontvangt graag een reactie van de wethouder op deze brief, vooral op de terugblik en wil graag even een update van de stand van zaken voor wat betreft de contacten met Leidseweg-Noord en over de evaluatie van de uitgevoerde maatregelen in 2017.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
10
Sluiting