link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 5 maart 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: drs. J.M. Staatsen
Bundel:
pdf Agendabundel (22.1MB)

1
Opening en vaststelling agenda
De door VVV, CDA, GroenLinks en D66 ingediende motie over infrastructurele projecten en vervangingen wordt eerst inhoudelijk behandeld in de volgende commissievergadering WRG.
2
Vaststellen raadsnotulen van de vergadering van 29 januari 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
De raad besluit zonder stemming en beraadslaging overeenkomstig de voorgestelde wijzen van afdoen.
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
5
Vaststellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018
Voorgesteld wordt het verbreed Gemeentelijk Riool Plan 2014-2018 Voorschoten vast te stellen met daarin de samenvoeging van de kosten voor watertaken en de post riolering, deze kosten te dekken uit de rioolheffing vanaf 2016, de extra kosten van 2015 te dekken uit de egalisatie reserve riolering en de financiƫle gevolgen van het vastgestelde vGRP 2014-2018, voor de rioolheffing te verwerken in de begroting 2015 conform bijgevoegde begrotingswijziging.
De door het college toegezegde memo mbt perceptie- en kwaijtscheldingskosten is bijgevoegd.

Een tweetal amendementen, nrs. 100282 en 100289, wordt aangenomen. Met inbegrip van deze amendementen wordt overeenkomstig het aldus gewijzigde voorstel besloten als volgt:

  1. Het vGRP 2014-2018 Voorschoten vast te stellen met daarin de samenvoeging van de kosten voor watertaken en de post riolering;
  2. Deze kosten te dekken uit de rioolheffing;
  3. De extra kosten van 2015 te dekken uit de egalisatie reserve riolering;
  4. De financiële gevolgen van het vastgestelde vGRP 2014-2018, voor de rioolheffing te verwerken in de begroting 2015 conform bijgevoegde begrotingswijziging.
  5. De intentie uit te spreken het meerjarig begrotingsoverschot a 222.032 euro door de overheveling van de watertaken, niet toe te voegen aan het begrotingssalde maar structureel in mindering te brengen op de lokale lasten.
  6. Deze maatregel te effectueren in de Kadernota voor het jaar 2016 en verder.
  7. Een minimaal jaarlijkse risicoanalyse uit te voeren op de meerjarige investeringen volgens de kenmerken Nut, Urgentie en Uitvoeringsnivo
  8. Vanaf 2016 de Raad jaarlijks te rapporteren over de overlast en risicos die zijn opgetreden in de voorliggende jaren en welke investeringen worden voorgesteld om overlast en risicos te beperken in de komende jaren
  9. Naar aanleiding van de rapportages onder 5 en 6 het meerjarig uitvoeringsprogramma, investeringsplan en bijbehorende financiële kaders jaarlijks gelijktijdig met de begroting te laten (her)vaststellen.

Een tweetal amendementen wordt verworpen (nr. 100286 en 100287)

Stemverhoudingen:

Amendement 100282: unaniem aangenomen
Amendement 100289: aangenomen, VVD, ONS, CDA, D66 en PvdA voor (15), GroenLinks en SP tegen (3)
Amendement 100286: verworpen, D66, GroenLinks en SP voor (5), VVD, ONS CDA en PvdA tegen (13)
Amendement 100287: verworpen, GroenLinks en SP voor (3), VVD, ONS CDA D66 en PvdA tegen (15)
 

 

6
Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten
De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van het plan Knooppunt Voorschoten inclusief herinrichting van de ventweg tot aan de Pauwenstraat.

Akkoord te gaan met het aangepaste plan voor het Knooppunt Voorschoten; hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.233.000,- ;dit bedrag te dekken uit:
- subsidie € 335.000
- bijdrage Niersman € 25.000
- VGRP (riolering) € 40.000
- financiering d.m.v. kapitaallasten € 1.565.000
- Concern reserve € 268.000

Stemverhouding:
Hoofdvoorstel: VVD, ONS en CDA voor (12), D66, GroenLinks, SP en PvdA teegen (6)
Amendement nr.100281: verworpen, D66, GroenLinks, SP en PvdA voor (6), VVD, ONS, CDA tegen (12)
Amendement nr.100284: verworpen, Groenlinks, SP en PvdA voor (4), VVD, ONS, CDA en D66 tegen (14)
Motie nr. 100285: stemmen staken, ONS, D66, GroenLinks en PvdA voor (9), VVD, CDA en SP tegen (9)
Amendement nr 100288: niet ingediend en aangehouden. Maakt geen onderdeel uit van besluitvorming.

 

 

pdf Raadsvoorstel Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten (aangepast). (1.1MB)
pdf Raadsvoorstel Kreditaanvraag Knooppunt Voorschoten - bijlage 9 reactie VAC (124KB)
pdf Griffie-advies Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten (88KB)
pdf Reactie college op het advies van de VAC en PGV over Knooppunt Voorschoten (59KB)
pdf Beantwoording technische vragen CDA over Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten (441KB)
pdf Beantwoording schriftelijke vraag ONS over investeringen ikv Knooppunt Voorschoten (143KB)
pdf Beantwoording technische vragen GL over Knooppunt V'schoten (326KB)
pdf Beantwoording Schriftelijke vragen ONS over aanrijroutes bevoorrading centrumgebied (156KB)
pdf Addendum bij Raadsvoorstel - bijl. 1 publicatie fietsstraten (5.9MB)
pdf Addendum bij Raadsvoorstel - bijl. 2 Second opinion Knooppunt versie 7-10-11 (1.9MB)
pdf Addendum bij Raadsvoorstel - bijl. 3 Laad Los - Verkeersstromen (398KB)
pdf Addendum bij Raadsvoorstel - bijl. 4 Overzichtstekening Deltaplein en Knooppunt (2.2MB)
pdf Addendum bij Raadsvoorstel knooppunt Voorschoten (111KB)
pdf Verslag evaluatie Traverse en bespreking voorontwerp Knooppunt Voorschoten d.d. 07112011 (381KB)
pdf Beantwoording technische vragen ONS over Knooppunt Voorschoten (fietsstraten) (40KB)
pdf Beantwoording technische vragen SP over Knooppunt Voorschoten (28KB)
pdf Motie 100285 van D66, GL, ONS en PvdA over bomen rond het Knooppunt Voorschoten (475KB)
pdf Amendement 100281 van GL, PvdA en D66 over inrichting ventweg Schoolstraat (AANGEPAST) (285KB)
pdf Amendement 100284 van GL, PvdA en SP over Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten (AANGEPAST) (157KB)
pdf Amendement 100288 van ONS en SP over inrichting fietsstraat ikv aanpak Knooppunt Voorschoten (113KB)
7
Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
De raad wordt voorgesteld de strategische uitgangspunten, hoofdkoers en prioriteiten op het gebied van (sociale) veiligheid in Voorschoten voor de komende vier jaar vast te stellen en daarmee het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018.

De strategische uitgangspunten, hoofdkoers en prioriteiten op het gebied van (sociale) veiligheid in Voorschoten, zoals verwoord in het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018, voor de komende vier jaar vast te stellen:

a. Strategische uitgangspunten:

Regie

VerbindingEigen verantwoordelijkheid

b. Hoofdkoers:
Iedereen zet zich in voor een veilige gemeente, want veiligheid is van ons allemaal. De gemeente creëert de juiste randvoorwaarden voor veiligheid en leefbaarheid. Gezien de veelheid aan onderwerpen en partners ontwikkelt de gemeentelijke rol naar die van regievoerder. Regie wordt bereikt door goede samenwerking en wisselwerking. Informatie is volledig en actueel. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder. We investeren in participatie. Het accent ligt op preventie. Eigen initiatief wordt aangemoedigd.

c. Prioriteiten:

Woninginbraken en fietsendiefstalWoonoverlast en sociale problematiekJeugdoverlastFysieke overlast en sociale kwaliteit (kleine ergernissen) Additionele themas: Veilig Ondernemen, Evenementen, Crisisbeheersing, Brandveiligheid(sgevoel)

Stemverhouding: Dit besluit is unaniem genomen.

8
Goedkeuring begroting Stichting Voorschotense Openbare School 2015 (VOS)
Voorgesteld wordt om de begroting van de Stichting Voorschotense Openbare School goed te keuren en akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de commissie M&S van september 2014. Het raadsvoorstel is overeenkomstig toezegging aangepast aan het griffie-advies.

De begroting 2015 van de Stichting Voorschotense Openbare School goed te keuren.

Stemverhouding: dit besluit is unaniem genomen.

9
Bekrachtiging geheimhouding
Zo nodig wordt op de dag van de vergadering een voorstel aan de agenda gekoppeld. Anders vervult dit punt.
Dit punt is van de agenda gevoerd.
10
Sluiting