link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 21 juni 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Mevrouw Nagtegaal spreekt namens de bewoners van de Mozartlaan in over de Leidseweg Noord.
Mevrouw Van der Vlucht spreekt in over de Leidseweg Noord.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Leidseweg Noord
Voorgesteld wordt voor Leidseweg Noord de volgende verkeerskundige beleidskaders vast te stellen, zoals verbeeld in bijlage III: ‘Schetsontwerp’, waarbij:
a. deel Zuid en deel Midden ingericht worden als 30 km/u-wegen;
b. voor deel Noord de 50 km/u-ontsluitingsweg vooralsnog te handhaven,
van de 5 uitgewerkte scenario’s voor deel Zuid, scenario I te kiezen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het project. Onder scenario I valt voor deel Zuid:
- Vervanging gemengde rioolstelsel door gescheiden vuilwater en hemelwater-rioolafvoeren;
- De weg wordt heringericht naar een 30 km/u-inrichting, voorzien van nieuwe straatklinkers;
- Aan het begin en eind van de straat komen de zogeheten poortconstructies, welke de overgang naar een 30 km/u zone accentueert;
- Fietsers komen op de rijbaan te fietsen;
- Nieuwe openbare lichtmasten en LED verlichting;
- Waterhuishoudingsproblemen worden opgelost;
- Extra: in deel Midden wordt een drainage aangebracht om ergste waterhuishoudingsproblematiek op te lossen,
het hiervoor geraamde projectbedrag van € 1.580.000 te dekken uit beheer budgetten en
van de investering waterbouwkundige kunstwerken 2019 € 250.000 her te bestemmen voor de aanpak van de grondwaterproblematiek in Leidseweg Noord, deel Zuid en Midden.
5
Investeringen afvalbeleidsplan
Een onderdeel van het door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan 2016-2020 is het realiseren van ondergrondse containers, GFT zuilen en de vervanging van mini-containers. Om een gelijk service niveau te blijven bieden zijn er meer ondergrondse containers nodig dan geraamd. Tevens zijn de aanschafprijzen voor mini-containers gestegen. De beschikbaar gestelde kredieten zijn daardoor onvoldoende. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers, de vervanging van de mini-containers GFT met acht jaar uit te stellen, het krediet van € 287.680 voor de aanschaf van mini-containers GFT in te zetten voor de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers € 200.000 en voor de hogere aanschafprijs van mini-containers restafval € 75.000 en de vrijvallende kapitaallasten in 2020 betrekken bij de tariefbepaling voor afvalstoffenheffing.
6
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Voorgesteld wordt over de ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenraming 2020-2022) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.
7
Niet-uitvoeren raadsbesluit rioolheffing
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De PvdA stelt vraag over ontwikkeling Starrenburg III.
VVD/CDA stelt vraag over Moeder Godskerk.
10
Sluiting