link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 8 juli 2021

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering vindt plaats in raadhuis De Paauw in Wassenaar. Vanwege de Coronamaatregelen kunnen publiek en pers niet bij de vergadering aanwezig zijn. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en is hieronder te zien.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Algemene beschouwingen Kaderbrief 2022
De kaderbrief geeft een toelichting op het financieel meerjarenperspectief 2022-2025. De raad wordt gevraagd de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 vast te stellen.
2.1
Schorsing intern beraad fracties en college (30 minuten)
3
VOORTZETTING BEHANDELING KADERBRIEF
Toelichting: zie onder punt 2.
3.1
Inhoudelijke beraadslaging Kaderbrief 2022 - eerste termijn raad
Moties en amendementen Kaderbrief 2022 zie agendapunt 4.
3.1.1
Korte schorsing intern beraad fracties en college (15 minuten)
3.2
Inhoudelijke beraadslaging Kaderbrief 2022 - eerste termijn college
3.2.1
Schorsing - maaltijd (60 minuten)
3.3
Inhoudelijke beraadslaging Kaderbrief 2022 - tweede termijn raad
3.4
Inhoudelijke beraadslaging Kaderbrief 2022 - tweede termijn, korte reactie college
4
Besluitvorming Kaderbrief 2022
5
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
6
Sluiting