link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 9 maart 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene
Toelichting: De uitzending is live te volgen door de volgende link te kopiëren in uw browser: http://player.companywebcast.com/dggovww808/20170309_1/nl/player

1
Opening en vaststelling agenda
2
Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie
Voorgesteld wordt de heer D. Kamermans te benoemen als voorzitter van de rekenkamercommissie WVOLV.
3
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
5
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
- GroenLinks stelt vragen over de stand van zaken van het hek op landgoed Ter Wadding
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Vaststellen bestemmingsplan Laan van Langenhorst
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 Voorschoten met de digitale planidentificatie NLIMR0.0626.laanvanlangenhorst1-BP30 vast te stellen, het college van burgemeester en wethouders te machtigen om ondergeschikte en/of redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 Voorschoten aan te brengen en op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.
6.2
Vervanging tractiemiddel 221
Voorgesteld wordt een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van tractiemiddel 221, de kapitaallasten ad € 47.400 (gemiddeld per jaar) ten laste te brengen van het programma 5 Beheer van de omgeving, afval en inzameling, de programmabegroting 2017 te wijzigen conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging en de kosten te betrekken bij de tarief bepaling voor de afvalstoffenheffing in 2018 en de budgettaire effecten op te nemen in de Programmabegroting 2018.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
8
Vaststellen structuurvisie Voorschoten
Voorgesteld wordt de zienswijzennota Structuurvisie Voorschoten vast te stellen, de structuurvisie uit 2007 als structuurvisie in te trekken en de structuurvisie Voorschoten 2025: Groen, veilig en betrokken vast te stellen.
9
Vluchtelingenkinderen in het onderwijs (schakelklas)
Voorgesteld wordt de schakelklas tot het einde van het schooljaar 2016-2017 voort te zetten en dit te dekken door:
a. enerzijds in de begrotingswijziging bij de Jaarrekening 2016 het restantbedrag op "voorzieningen onderwijs" van € 27.370 over te hevelen naar 2017, en
b. anderzijds door de nog te ramen opbrengsten voor de schakelklaskinderen van € 15.000 in 2017 beschikbaar te stellen op de post “voorzieningen onderwijs” (schakelklas) in de verzamelbegrotingswijziging die opgesteld wordt in het kader van preventief toezicht,
en het bedrag van € 42.370 vooruitlopend op de bovengenoemde twee begrotingswijzigingen uit te geven in de eerste periode van 2017.
10
Benoeming lid commissie WCE
Voorgesteld wordt om mevrouw Drs. L. Voerman met ingang van 1 April 2017 te benoemen als lid van de commissie WCE, voor een periode van drie jaar.
11
Voorbereiden PHO Maatschappij Holland Rijnland 15 maart 2017
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
13
OVERIG (bijvoorbeeld moties vreemd aan de orde van de dag)
14
Sluiting