link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 9 mei 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Krediet voor plaatsen verkeersdoseerinstallatie Kokshornlaan
Bij de vaststelling van de agenda komt aan de orde of het raadsvoorstel Krediet voor plaatsen verkeersdoseerinstallatie Kokshornlaan wel of niet aan de agenda wordt toegevoegd.
Het advies van de commissie Fysieke leefomgeving van maandag 17 april jl. luidt: “De commissie acht het voorstel niet rijp voor besluitvorming en adviseert de raad dit punt niet te behandelen in de raadsvergadering van 9 mei 2023.”
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Benoeming van een lid van de commissie WCE met als deskundigheid architectuurhistorie
6.b
Benoeming van een lid van de commissie WCE als restauratiearchitect
6.c
Zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avalex 2018
6.d
Rechtmatigheidsverantwoording college
6.e
Financiële verordening gemeente Wassenaar 2023
6.f
Controleverordening gemeente Wassenaar 2023
6.g
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in de gemeente Wassenaar 2023
6.h
Zienswijze Conceptjaarrekening 2022, de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
6.i
Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
7
Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar - Herzien Realisatieplan Verkeer Wassenaar
7.a
Ingediend amendement
7.b
Ingediende motie
8
Begroting 2023 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar
8.a
Ingediend amendement
9
Vragenronde
10
Sluiting vergadering