link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 9 maart 2023

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
D66 heeft vragen aangekondigd over de stand van zaken Ambachts- en Baljuwhuis.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Cultuurvisie 2023-2026
Het college stelt de raad voor de Cultuurvisie 2023-2026 vast te stellen. De visie stelt de gemeente in staat doelen te formuleren voor wat de gemeente concreet wil bereiken op het gebied van cultuur. Daarnaast biedt de visie voldoende aanknopingspunten om cultuur nog meer een integraal onderdeel te laten zijn van het gemeentelijke beleid.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Zienswijze Regionale Woonagenda en huisvestingsverordening Holland Rijnland
Holland Rijnland heeft de Regionale Woonagenda en huisvestingsverordening aan de gemeenteraad aangeboden voor het geven van een zienswijze op beide stukken. De woonagenda moet bijdragen aan het realiseren van voldoende woningen op de juiste plek. De verordening stelt regels voor sociale verhuur en geeft de mogelijkheid om regels te stellen voor verhuur van middenhuur. De raad wordt gevraagd de conceptzienswijze op deze stukken vast te stellen. Een gewijzigde conceptbrief naar aanleiding van de commissiebehandeling is bijgevoegd.
7.1
Amendement 190 CDA VVD VL over zienswijze reg. Woonagenda en Huisvestingsverordening HR
7.2
Amendement 185 PvdA GL over zienswijze regionale woonagenda Holland Rijnland
8
Startnotitie Woonvisie Voorschoten 2023
In 2023 wordt het lokale woonbeleid geactualiseerd. Aan het einde van het jaar stelt de raad het nieuwe beleid vast. Met de startnotitie geeft de raad aan de voorkant sturing aan de opstelling van het nieuwe beleid, zowel voor de afbakening van het onderwerp als voor het proces van beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Een gewijzigde startnotitie naar aanleiding van de commissiebehandeling is bijgevoegd.
8.1
Amendement 186 PvdA over visie op beleidsinstrumentarium
8.2
Amendement 189 GL PvdA D66 over startnotitie woonvisie
8.3
Amendement 191 D66 over definiëring opgave startnotitie Woonvisie Voorschoten 2023
8.4
Amendement 192 GroenLinks Flexibele woningbouw
8.5
Motie 274 PvdA over inventarisatie mogelijke bouwlocaties
9
Onderwijshuisvesting: informatiebrieven planning IKC/IHP en Voorbereidingskrediet Fortgensschool
Bijgevoegd zijn informatiebrief 005 ‘Nieuwe planning IKC en IHP’ en informatiebrief 073 ‘Voorbereidingskrediet Fortgensschool’, geagendeerd op verzoek van de raad. De eerste informatiebrief gaat over een nieuwe planning en proces voor het Integraal Kind Centrum (IKC) en het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De tweede brief gaat over het bevriezen van het voorbereidingskrediet dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor de Fortgensschool.
Als achtergrondinformatie bijgevoegd: Motie 243 SP GL PvdA opname kinderdagverblijf in bouwplannen.
10
Kaders beleidsplan Sociaal Domein
Met het vaststellen van de startnotitie in 2022 heeft de raad het startsein gegeven voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan sociaal domein. Dit beleidsplan geeft invulling aan de doelstellingen van diverse wetten waaronder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze zijn erop gericht dat iedereen kan meedoen in Voorschoten. De raad wordt nu gevraagd de kaders voor het nieuwe beleidsplan vast te stellen. Binnen deze kaders kan het college het beleidsplan verder opstellen.
10.1
Amendement 184 PvdA over kaders actualiseren beleidsplan Sociaal Domein 2023
10.2
Amendement 187 GL PvdA over mantelzorgers als kader sociaal domein
10.3
Amendement 188 D66 over wijkgerichte aanpak (kaders beleidsplan sociaal domein)
11
Rapport Rekenkamercommissie over participatie in de Regionale Energiestrategie
In de commissie WRG van 12 januari jl. heeft de Rekenkamercommissie (RKC) haar rapport over Participatie in de Regionale Energiestrategie toegelicht. In de commissie WRG van 9 februari heeft de commissie het rapport en de conclusies en aanbevelingen in de *aanbiedingsbrief* van de RKC besproken. Op basis hiervan heeft de griffie bijgaand raadsvoorstel opgesteld.
12
Voorbereiden Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland 13 maart 2023
Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouders aandachtspunten mee te geven voor het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst West Holland (ODWH) op 13 maart 2023.
13
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een conceptbesluit aan de agenda toe.
14
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
14.1
Motie 275 CDA GL PvdA over steun aan Turkije en Syrie
15
Sluiting