link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 27 september 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Mevrouw Nagtegaal spreekt namens de bewoners Mozartlaan in over de Leidseweg Noord.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4.1
Verdiepend onderzoek bestuurlijke toekomst
In de commissie B&B van 7 juni is het rapport door de opstellers toegelicht en heeft de commissie vragen kunnen stellen. Wegens tijdgebrek is besloten de inhoudelijke discussie over het rapport ter verplaatsen naar een volgende commissie. Daarom staat het rapport nu voor inhoudelijke bespreking op deze agenda. In het presidium is afgesproken dat het college komt met een notitie/programma voor de bestuurlijke toekomst. Die notitie (raadpleegbrief) is geagendeerd onder agendapunt 4.2.
4.2
Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio
Naar aanleiding van het rapport over de bestuurlijke toekomst en het coalitieakkoord heeft het college een procesvoorstel opgesteld met een routekaart om te komen tot een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio en op welke wijze inwoners hierover worden geïnformeerd. De commissie wordt gevraagd op- of aanmerkingen op het procesvoorstel kenbaar te maken.
5
Gemeentelijk en regionaal veiligheidsbeleid 2019-2022
Voorgesteld wordt in te stemmen met de mede op basis van de integrale veiligheidsanalyse benoemde prioriteiten binnen de aangegeven thema’s voor verdere uitwerking in het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid voor de periode 2019-2022, en in te stemmen met het door het regionaal Bestuurlijk Overleg voorgelegde Regionaal Beleidsplan 2019-2022 voor de eenheid Den Haag en de aanpak van de daarin aangegeven regionale veiligheidsvraagstukken.
6
Rapport RKC burgerinitiatieven
In mei heeft de Rekenkamercommissie het rapport over burgerinitiatieven aan de raden aangeboden tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. Conform protocol wordt het rapport daarna in de commissie en raad geagendeerd voor inhoudelijke behandeling en uiteindelijk besluitvorming. Na afloop van de commissievergadering zal de griffie, gehoord de commissie een concept raadsbesluit opstellen voor de raadsvergadering.
7
Raadpleegbrief wensen en bedenkingen bijdrageverordening WODV
In de bijdrageverordening wordt de grondslag en wijze van berekening van de bijdragen van gemeenten Voorschoten en Wassenaar aan de Werkorganisatie Duivenvoorde geregeld. Na een evaluatie, omgevingsanalyse en een bijeenkomst met beide gemeenteraden begin juni 2018 is de verordening aangepast. Conform de gemeenschappelijke regeling WODV krijgt de raad de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Zowel GroenLinks als Van Herk stelt vragen over overlast bij (o.a.) het Teerveldje.
10
Sluiting