link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 3 oktober 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.

Bij de griffie liggen ter inzage de notulen van de besloten raadsvergadering van 18 juli 2019 (aanbeveling burgemeester). Deze zijn alleen voor de raadsleden ter inzage, die aanwezig waren bij deze vergadering. Deze notulen moeten in deze vergadering worden vastgesteld.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling//burger
pdf 775 Brief dd 15-07-2019 H10 Inkoopbureau inz. reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2020.pdf (155KB)
pdf 776 Brief dd 31-07-2019 Prov. Zuid-Holland inz. Financieel Toezicht.pdf (1MB)
pdf 778 Brief dd 16-07-2019 VRHM met reactie op zienswijze raad op ontw. programmebegroting 2020.pdf (975KB)
pdf 779 Brief dd 17-07-2019 Gem. Culemborg inz. motie Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Alg.Bijdrage (incl. bijlagen).pdf (525KB)
pdf 780 Brief dd 19-07-2019 Inwoner inz. ouderenzorg (activiteiten in buurthuis).pdf (770KB)
pdf 782 Afschrift brief aan Staatsbosbeheer dd 31-07-2019 diverse inwoners Voorschoten inz. bomenkap Vlietland an (incl. bijl).pdf (2.9MB)
pdf 783 Email dd 31-07-2019 Actiecomite Stop Geluidsoverlast A4 met afschrift brief aan Prov.ZH over bomenkap Vlietland an (incl. bijl.).pdf (169KB)
pdf 784 Email dd 31-07-2019 namens diverse organisaties met afschrift brief aan Prov.ZH over bomenkap Vlietland an (incl. bijl.).pdf (356KB)
pdf 785 Nieuwsbrief FNV inz. cao voor werknemers met arbeidsbeperking vallend onder Participatiewet.docx (730KB)
pdf 786 Afschrift brief aan H-10 Ink.bureau dd 17-07-2019 Clientenraad CJR inz Aanbesteding 2020 H-10 (incl. aanb.email en reactie H-10).pdf (153KB)
pdf 787 Brief dd 06-08-2019 TeekensKarstens Advocaten met afschrift brief aan ZM de Koning inz. onteigening an.pdf (1.4MB)
pdf 788 Email dd 01-08-2019 Actiecomite Stop Geluidsoverlast A4 met reactie brief GS inz. behandelingsvoorstel motie 867 (incl. bijl.) an.pdf (150KB)
pdf 789 Email dd 01-08-2019 inwoner inz. uitblijven informatie over wijziging BP Leidseweg (excl. bijlagen).pdf (942KB)
pdf 790 Email dd 05-08-2019 Inwoner inz. burgerinitiatief erkenning J. Snippe als slachtoffer WO II (incl. bijlagen).pdf (1003KB)
pdf 791 Email dd 07-08-2019 Gem. Renkum inz. motie mbt begrotingsevenwicht (incl. bijl.).pdf (772KB)
pdf 793 Afschrift brief aan VTH dd 15-08-2019 inwoner inz. klacht.pdf (39KB)
pdf 794 Brief dd 18-08-2019 eigenaren en bewoners Donkwoning inz. gang van zaken Donkwoning a.pdf (2.7MB)
pdf 795 Email dd 29-08-2019 diverse verenigingen over bomenkapplannen (incl. bijlagen) a.pdf (634KB)
pdf 803 Afschrift brief aan Ged. Staten dd 04-09-2019 diverse verenigingen inz. kapplannen (incl bijlage) a.pdf (390KB)
pdf 804 Afschrift email aan A. de Graaf (gem.secretaris) dd 26-08-2019 St.Dierenambulance met verzoek bekostiging dierenambulance (incl. bijl) a.pdf (2MB)
pdf 805 Brief dd 27-08-2019 Min. BZK over verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat.pdf (1MB)
pdf 806 Email dd 01-09-2019 inwoner inz groen in Vooorschoten.pdf (73KB)
pdf 810 Email dd 19-07-2019 Inwoner inz. 5G straling.pdf (133KB)
pdf 810 Brief dd 06-08-2019 Stichtig Stralingsarm Nederland met informatieverzoek over uitrol 5G netwerk.pdf (116KB)
pdf 810 Email dd 03-09-2019 inwoner inz uitrol 5G netwerk (incl bijlagen) a.pdf (614KB)
pdf 810 Email dd 02-09-2019 inwoner inz beginselen van deugdelijk overheidsbestuur (incl bijlagen) a.pdf (596KB)
pdf 810 Email dd 05-09-2019 inwoner inz invoering telecomwet (incl bijlagen).pdf (1.2MB)
pdf 810 Email dd 06-09-2019 burger met bezwaar uitrol 5G netwerk a.pdf (112KB)
pdf 810 Email dd 08-09-2019 burger met bezwaar uitrol 5G netwerk (incl. bijlagen) a.pdf (797KB)
pdf 810 Email dd 08-09-2019 burger met bezwaar uitrol 5G netwerk (incl. bijlagen) b.pdf (1.8MB)
pdf 810 Email dd 08-09-2019 burger met bezwaar uitrol 5G netwerk (incl. bijlagen).pdf (1.7MB)
pdf 810 Email dd 08-09-2019 Straal zelf stop 5G met bezwaar uitrol 5G netwerk (incl bijl) an.pdf (800KB)
pdf 810 Email dd 10-09-2019 burger met bezwaar uitrol 5G netwerk.pdf (108KB)
pdf 810 Brief dd 12-09-2019 burger met bezwaar tegen uitrol 5G netwerk.pdf (137KB)
pdf 810 Brief dd 02-10-2019 burger met bezwaar tegen uitrol 5G netwerk.pdf (257KB)
pdf 814 Brief dd 10-09-2019 RDOG HM voor het geven van zienswijze op voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GRen (incl. bijlagen).pdf (537KB)
pdf 815 Brief dd 10-09-2019 Inwoner met verzoek voor ecodorp.pdf (40KB)
pdf 817 Brief dd 10-09-2019 inwoner inz uitblijven reactie op zienswijze Ontwerp actieplan geluid 2019-2023 a.pdf (419KB)
pdf 818 Brief dd 11-09-2019 Raad van State met beroepschrift Ver. Leefbaar Benvenuto tegen besluit BP Buitenplaats Beresteyn a.pdf (2.1MB)
pdf 819 Brief dd 16-09-2019 Raad van State met melding uitbreiding aantal beroepschriften tegen besluit BP Buitenplaats Beresteyn a.pdf (300KB)
pdf 820 Brief dd 11-09-2019 Raad van State met voorlopige voorziening beroepschrift Ver. Leefbaar Benvenuto tegen besluit BP Buitenplaats Beresteyn a.pdf (2.7MB)
pdf 821 Afschrift brief aan Ged.Staten dd 10-09-2019 diverse verenigingen met WOBverzoek t.a.v. kapplannen Vlietlanden (incl. bijlage) a.pdf (331KB)
pdf 822 Brief dd 16-09-2019 Raad van State met beroepschrift inwoner tegen besluit BP Buitenplaats Beresteyn.pdf (14.4MB)
pdf 823 Email dd 18-09-2019 Unwomen e.a. inz. Orange the World campagne (incl. bijlagen).pdf (2.3MB)
pdf 831 Brief dd 25-09-2019 Voorstraat Bewoners inz. Herstel balans Voorstraat (gewijzigd).docx (18KB)
pdf 832 Email dd 30-09-2019 diverse verenigingen inz. bomenkap Vlietland an.pdf (837KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De volgende vragen zijn aankondigd:
- het CDA stelt vragen over bouwproject Roosenhorst
- D66 stelt mede namens de VVD-fractie vragen over Vlietland
5
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
6
Herstellen balans Voorstraat
Het centrum dient te fungeren als kloppend hart van de samenleving met een goede balans tussen wonen, werken en genieten, zoals dat ook verwoord is in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam Vooruitstrevend’. Op basis van signalen van bewoners uit de Voorstraat dat de balans tussen wonen en werken in de Voorstraat is verstoord en bewoners hinder ondervinden van de aanwezige horeca, heeft het college de Taskforce Dorpscentrum gevraagd om een gedragen plan te maken voor het herstellen van de balans in deze historische straat. Dit plan, op basis van het advies van de Taskforce, is van Voorschotenaren, voor Voorschotenaren. Het plan biedt enkele eenvoudige, maar doeltreffende, voorstellen om de balans te herstellen en de kwaliteit te laten stijgen.
Het raadsvoorstel vraagt de raad het advies van de Taskforce Dorpscentrum voor het herstellen van de balans tussen wonen, werken en recreëren in de Voorstraat, over te nemen met onderstaande gewijzigde punten.
1. De openingstijden voor de horeca, als pilot voor een jaar, in de basis gelijk te trekken met de tijden in Leiden; Dat betekent dat er van zondag t/m donderdag na 01:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 00:00 uur) en dat er op vrijdag en zaterdag na 02:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 01:30 uur).
2. Eerst een parkeeronderzoek voor het gehele centrum uit te voeren en op basis van de resultaten te bekijken of een vorm van vergund parkeren gewenst is om in te voeren.
3. Het vaststellen van een hoger onderhoudsniveau voor de Voorstraat geen onderdeel uit te laten maken van het nu te nemen besluit. Indien hiervoor aanvullende middelen nodig zijn, dit besluit te betrekken bij de integrale afweging in de kadernota 2021.
7
Regionale agenda Holland Rijnland
Met een nieuwe regionale agenda zetten de dertien gemeenten die samen Holland Rijnland vormen de samenwerking voort. De regionale agenda 2019-2023 benoemt de producten en diensten die de gemeenten in gezamenlijkheid wensen op te pakken. De organisatie Holland Rijnland geeft hier in opdracht van en in samenwerking met de gemeenten invulling aan.
Voorgesteld wordt over de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief. Naar aanleiding van de commissiebehandeling komt er een aangepaste zienswijzebrief.
7.1
Achtergrondinformatie
8
Motie SP GroenLinks over onderzoek AB huis en bespreking opzet dorpsdialoog
In het presidium is afgesproken dat alle fracties mee kunnen denken over de opzet van de dorpsdialoog en niet alleen de fracties die het voorstel voor de hoorzitting hadden. Het college zal met een opzet komen waarover gesproken kan worden.
Daarnaast hebben SP en GroenLinks een motie voorbereid die zij graag willen indienen en bespreken, zie de bijlage.
8.1
Achtergrondinformatie
9
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
10
Sluiting