link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 8 december 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
Het CDA heeft vragen aangekondigd over de rechtzaak over het AB-huis.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Omklappen sociaal domein onderdeel jeugdhulp
Met dit besluit wordt een raadsbesluit voorbereid of de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024 voor de gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering tegen voor de raad acceptabele kosten een overstap maakt van de jeugdhulpregio Haaglanden naar de jeugdhulpregio Leidse regio/Holland Rijnland. Dit uitgaande van zorg continuïteit voor betrokken jeugdigen en een zorgvuldig proces voor alle betrokken partijen; alle gemeenten, beide serviceorganisaties, jeugdhulpinstellingen en gecertificeerde instellingen. De raad wordt gevraagd te besluiten in de Leidse regio te gaan samenwerken en het college op te dragen om inspanningen te verrichten om dit te realiseren.
5.2
Zesde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 en eerste wijziging beleidsregels
De zesde wijziging van de Wmo-verordening vloeit voort uit de inkoop van Wmo maatwerkvoorzieningen per 2023 via het project Heroriëntatie Wmo en maatschappelijke zorg met de gemeenten van de Leidse regio. Dat de Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en huishoudelijke ondersteuning met de gemeenten van de Leidse regio worden ingekocht is onderdeel van het omklappen sociaal domein naar de Leidse regio voor Voorschoten voor het onderdeel Wmo. Er worden met dit project ook Wmo maatwerkvoorzieningen in het kader van de doordecentralisatie beschermd wonen ingekocht, waarvan Leiden nu nog centrumgemeente is. Met de zesde wijziging wordt de Wmo-verordening in lijn gebracht met die van de Leidse regiogemeenten.
Een aangepast voorstel naar aanleiding van de commissiebehandeling is toegevoegd.
5.3
Belastingverordeningen 2023
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2023 zijn opgenomen in verschillende belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze belastingverordeningen vast. Het college stelt de raad voor om de tarieven (d.m.v. belastingverordeningen) voor de onroerende-zaakbelastingen, roerende-zaakbelasting, reclamebelasting en leges voor 2023 vast te stellen. Op basis van deze tarieven wordt in 2023 gemeentelijke belasting geheven. Bij het vaststellen van de begroting 2023 heeft de raad al een aantal andere belastingtarieven (zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing) vastgesteld.
5.4
Integraal veiligheidsbeleid
De basis van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Voorschoten voor de komende vier jaren is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP). Dit plan is samengesteld volgens de werkmethodiek ‘kernbeleid Veiligheid’ van de VNG. Op basis van de in 2022 opgestelde integrale veiligheidsanalyse zijn voor de komende vier jaren een vijftal prioriteiten gesteld. Deze prioriteiten en overige aandachtspunten zijn uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan 2023 -2026.
5.5
Kwijtscheldingsverordening 2023
De raad besluit tot vaststelling van de kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen op basis waarvan met ingang van het jaar 2023 kwijtschelding wordt verstrekt. Er is sprake van een verruimde vermogensnorm. De verruimingsmogelijkheid houdt in dat een bedrag van maximaal € 2.000 per huishouden niet meetelt bij de berekening van het vermogen en daarmee de vaststelling van de kwijtschelding. De energietoeslag is een extra vergoeding die buiten beschouwing blijft bij een kwijtscheldingsverzoek.
5.6
Verlenging Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2022 tot en met Q2-2023
Het raadsvoorstel dient ter verlenging van de 'Updates beheerplannen openbare ruimte 2021-2022' tot en met het tweede kwartaal van 2023.
6
BESPREEKPUNTEN
De volgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Bibliotheek+
Er is een ontwerp gemaakt voor de verbouwing en uitbreiding van de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. Gelet op de financiële impact en risico’s van het project stelt het college de raad voor om af te zien van realisatie van de bibliotheek+ en om het college opdracht te geven om voor het einde van het tweede kwartaal van 2023 met een voorstel te komen voor een oplossing voor de huisvesting van culturele voorzieningen in Voorschoten.
7.1
Amendement 183 over Bibliotheek plus (ter stemming)
8
Verordening Winkeltijden Voorschoten 2022
Het raadsvoorstel Verordening Winkeltijden trekt tot verruiming van de winkeltijden op zondagen van de supermarkten in Voorschoten. Naar aanleiding van de commissiebehandeling op 20 oktober jl. is een gewijzigd raadsvoorstel toegevoegd.
8.1
Amendement 181 over laden en lossen (ter stemming)
9
Najaarsnota 2022
De najaarsnota 2022 geeft de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting tot en met augustus. Waar nodig wordt voorgesteld de begroting te wijzigen. Er wordt een eerste indicatie van het resultaat van het jaar 2022 gegeven. Op basis van deze najaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2022 bij.
9.1
Amendement 180 over een noodfonds armoedebestrijding (ter stemming)
9.2
Motie 273 over Energiefonds verenigingen e.v.
10
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Voorschoten 2023
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Nu is de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Voorschoten 2014 van kracht. Deze verordening moet op een aantal punten worden geactualiseerd. Daarnaast wil de gemeente ook op het vlak van het leerlingenvervoer mee met de transformatie binnen het sociaal domein. Dit is dan ook aanleiding om de raad voor te stellen de verordening aan te passen.
Een aangepast voorstel naar aanleiding van de commissiebehandeling is toegevoegd.
11
Riool- en waterzorgheffing (n.a.v. motie 216)
De VNG heeft de huidige modelverordening Rioolheffing vervangen voor de modelverordening Riool- en Waterzorgheffing om meer recht te doen aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Conform het nieuwe VNG model voor de rioolheffing 2024 wordt voorgesteld de gebruikers van alle percelen mee te nemen in de rioolheffing voor een vast bedrag, waarbij enkel onderscheid wordt gemaakt in het tarief tussen wel of geen drinkwateraansluiting.
11.1
Amendement 182 over riool- en waterzorgheffing (ter stemming)
12
Benoeming lid vertrouwenscommissie
De raad benoemt een nieuw lid in de vertrouwenscommissie, zodat deze weer bestaat uit alle fractievoorzitters. De commissie heeft twee taken: 1. aanbeveling tot (her)benoeming burgemeester, 2. klankbordgesprekken (functioneringsgesprekken) met de burgemeester. De benoeming over personen gebeurt bij schriftelijke, geheime stemming.
13
Voorbereiden AB HECHT 14 december 2022
Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling HECHT op 14 december 2022. Er zijn nog geen agendastukken beschikbaar bij publiceren van deze agenda.
14
Voorbereiden AB vergadering Holland Rijnland 21 december 2022
Dit agendapunt is bedoeld om de Voorschotense leden van het Algemeen Bestuur aandachtspunten mee te geven voor het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 21 december 2022.
Een oplegnotitie volgt later.
15
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een conceptbesluit aan de agenda toe.
16
Installatie en beëdiging nieuw raadslid
De heer Andringa (D66) heeft per brief van 28 oktober 2022 aangegeven zijn raadslidmaatschap te zullen beëindigen vanwege verhuizing buiten de gemeente. In deze vergadering neemt hij afscheid van de gemeenteraad. In zijn opvolging wordt voorzien door de benoeming tot raadslid van mevrouw Wijnen-Lunenburg. De raad moet besluiten over haar toelating tot de raad. Hierna zal de burgemeester haar beëdigen.
17
Overig
18
Sluiting