link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 2 februari 2023

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
pdf 2018 Brief dd 08-12-2022 VRHM met reactie op zienswijzen Regionaal beleidsplan 2024-2027 (incl. bijl.).pdf (4.8MB)
pdf 2019 Brief dd 30-11-2022 Stichting De Vos over begroting 2023 en geven van zienswijze.pdf (5.6MB)
pdf 2020 Email dd 09-12-2022 inwoner met bezwaar tegen aanleg Bgm Bouvy-Koenelaan.pdf (223KB)
pdf 2029 Brief dd 08-12-2022 Stichting De VOS over ontslag en benoeming leden Raad van Toezicht.pdf (378KB)
pdf 2030 Brief dd 15-12-2022 Holland Rijnland met verzoek zienswijze Regionale Woonagenda en Huisv.verordening (incl. bijl.).pdf (1.9MB)
pdf 2031 Email dd 12-12-2022 inwoner over woonwagenstandplaats.pdf (65KB)
pdf 2040 Brief dd 16-12-2022 Prov. Zuid-Holland over financieel toezicht begroting 2023.pdf (1.6MB)
pdf 2041 Afschrift brief aan college dd 18-12-2022 meerdere bewoners app.gebouw ORION over ondergrondse afvalcontainer aa.pdf (1.1MB)
pdf 2042 Afschrift brief aan college Ldam-Vburg dd 22-12-2022 Burg.initiatief Vlietland met vragen over doorontwikkeling Vland Noord.pdf (77KB)
pdf 2047 Afschrift brief aan college dd 22-12-2022 AB Hecht met Kaderbrief 2024.pdf (371KB)
pdf 2048 Afschrift brief aan college dd 28-12-2022 meerdere bewoners app.gebouw ORION over ondergrondse afvalcontainer (vervolg) a.pdf (396KB)
pdf 2049 Brief dd 27-12-2022 museum VS en bestuur OGLV over gemeentelijke kunstcollectie (incl. bijlagen).pdf (5.8MB)
pdf 2050 Email dd 21-12-2022 Kunsten'92 met oproep steun aan cultuursector.pdf (94KB)
pdf 2051 Brief dd 27-12-2022 inwoner over plannen Niersman mbt nieuwe woonwijk.pdf (554KB)
pdf 2052 Brief dd 10-01-2023 inwoner over woningbouw Leidseweg 104 (incl bijlage).pdf (5.4MB)
pdf 2053 Email dd 10-01-2023 Sociale Alliantie over tegengaan energiearmoede (incl bijlage).pdf (1.2MB)
pdf 2055 Afschrift brief aan college dd 16-01-2023 Nat. Ombudsman over start onderzoek naar participatie en invloed in Participatiewet.pdf (344KB)
pdf 2056a Afschrift brief aan college dd 20-01-2023 2023-01-20 B.ver. Recht door Recht zienswijze windturbine Marevisie (incl. bijl.) a.pdf (1.5MB)
pdf 2056b Afschrift brief aan college dd 20-01-2023 inwoner met zienswijze windturbine Marevisie.docx (22KB)
pdf 2056c Afschrift brief aan college dd 21-01-2023 inwoner met zienswijze windturbine Marevisie.pdf (493KB)
pdf 2056d Afschrift brief aan college dd 22-01-2023 inwoner met zienswijze windturbine Marevisie.docx (22KB)
pdf 2056e Afschrift brief aan college dd 23-01-2023 inwoner met zienswijze windturbine Marevisie.pdf (479KB)
pdf 2056f Afschrift email aan college dd 23-01-2023 Bewoners Vd Donklaan met zienswijzen windturbine Marevisie (incl. bijl.) a.pdf (1.8MB)
pdf 2056g Afschrift email aan college dd 24-01-2023 inwoner met zienswijze windturbine Marevisie.pdf (35KB)
pdf 2056h Afschrift brief aan college dd 23-01-2023 inwoners met zienswijze windturbine Marevisie.pdf (961KB)
pdf 2057 Email dd 12-01-2023 Boerderij De Kasteelhoeve over snijmais in VS (incl. bijl.) a.pdf (2.6MB)
pdf 2062 Afschrift brief aan Eerste Kamer dd 20-12-2022 gem. Zwijndrecht met verzoek tot agenderen extern voorzitterschap (incl. beg.email).pdf (273KB)
pdf 2063 Afschrift email aan gem. Ldam-Vburg dd 23-01-2023 B.initatief Vlietland met reactie voorbereidingsbesluit Vlietland (incl. bijl.).pdf (87KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
pdf Informatiebrief 078 Voorschoten Marap Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schulhulpverlening 2022 (incl. bijl.).pdf (644KB)
pdf Informatiebrief 079 Lange termijnontwikkeling gemeentefonds.pdf (176KB)
pdf Informatiebrief 080 Aanpak energiearmoede.pdf (263KB)
pdf Informatiebrief 081 Stand van zaken ondermijning.pdf (132KB)
pdf Informatiebrief 082 WMO dashboard 2022-2 (incl. biijlage).pdf (220KB)
pdf Informatiebrief 083 Constructie asbelasting Albert Heijn Voorschoten (incl. bijl.).pdf (736KB)
pdf Informatiebrief 084 Voortgang 3e kwartaal samenwerking Warmte Leidse Regio (incl. bijlagen).pdf (472KB)
pdf Informatiebrief 085 Opvang ontheemden Oekraine.pdf (90KB)
pdf Informatiebrief 086 Opvang statushouders en nareizigers.pdf (80KB)
pdf Informatiebrief 087 Jaarwisseling 2022-2023.pdf (67KB)
pdf Informatiebrief 088 Jeugdhulpregio Haaglanden (incl. bijlage).pdf (347KB)
pdf Informatiebrief 089 Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag (incl. bijlagen).pdf (603KB)
pdf Informatiebrief 090 Inventarisatie en onderzoek branduitbreiding via gevels risicovolle gebouwen (irt toezegging 182).pdf (132KB)
pdf Informatiebrief 091 Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2021-2022 (incl. bijlage).pdf (186KB)
pdf Informatiebrief 092 Zienwijze Verkoop Mars Woonzorg Nederland (incl. bijlagen).pdf (6.1MB)
pdf Informatiebrief 001 Brandbrief van inwoner.pdf (885KB)
pdf Informatiebrief 002 Verloop jaarwisseling 2022-2023.pdf (81KB)
pdf Informatiebrief 003 Stand van zaken glasvezel (incl. bijl.).pdf (109KB)
pdf Informatiebrief 004 Bouwen van 24 woningen aan Prof. Einsteinlaan.pdf (72KB)
pdf Informatiebrief 005 Nieuwe planning IKC en IHP.pdf (114KB)
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
De PvdA stelt een vraag over de uitbetaling van de energiecompensatie.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Wijzigingsverordening toeristenbelasting 2023
De verordening toeristenbelasting 2023 is vastgesteld op 11 november 2022. Er is een kleine wijziging nodig om de verwijzing naar wetgeving in overeenstemming te brengen met recent gewijzigde wetten. Het gaat om een technische wijziging die zonder commissiebehandeling direct op de raadsagenda staat.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
6.1
Reparatie verklaring van geen bedenkingen Leidseweg 104
Op 3 januari 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor vijf woningen aan de Leidseweg 104. Daarbij is abusievelijk een procedurefout gemaakt, in die zin dat de zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen niet aan de raad zijn voorgelegd terwijl dat wel had gemoeten. Dit kan hersteld worden door de zienswijzen alsnog aan de raad voor te leggen. Omwonenden zijn tegen de vergunning in beroep gegaan, maar hebben dit beroep inmiddels, na aanpassing van het plan, weer ingetrokken. De raad wordt gevraagd alsnog een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
6.2
Startnotitie subsidiebeleid
De gemeente heeft op meerdere gebieden beleid vastgesteld en daarin beleidsdoelen benoemd. Soms wordt aan organisaties gevraagd om te helpen om die doelen te behalen. Subsidie is één van de middelen om die beleidsdoelstellingen te realiseren of te stimuleren. Het subsidiebeleid is daarvoor de juridische en financiële paraplu. Het huidige subsidieplan loopt eind 2023 af en daarom bereidt het college een nieuw plan voor. Dat begint met het laten vaststellen van een startnotitie door de raad. Omdat deze startnotitie al in concept gereed was voordat de raad het nieuwe format voor startnotities vaststelde, bevat deze startnotitie wel (inhoudelijke) kaders ter vaststelling.
6.3
Eerste wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Voorschoten 2014
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Hiervoor is de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Voorschoten 2014 van kracht. Deze verordening moet op een aantal punten worden geactualiseerd. Daarnaast wil de gemeente ook op het vlak van het leerlingenvervoer mee met de transformatie binnen het sociaal domein. Dit is dan ook aanleiding om de raad voor te stellen de verordening aan te passen.
Op 8 december 2022 stond het raadsvoorstel voor het eerst op de raadsagenda. Het voorstel bleek nog niet besluitrijp. Het college heeft toegezegd om met een technisch gecorrigeerd raadsbesluit te komen. In de oplegnotitie worden de wijzigingen toegelicht.
6.3.1
Amendement 179 GL SP PvdA D66 over afstandsgrens leerlingenvervoer
6.4
Benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie
In verband met een vacature in de Rekenkamercommissie (RKC) Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg wordt voorgesteld mevrouw A.M.K. Kühler te benoemen als lid van de RKC. Besluitvorming gebeurt aan de hand van een schriftelijke, geheime stemming.
6.5
Ambachts- en baljuwhuis
7
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een concept-besluit aan de agenda toe.
8
Overig
9
Sluiting