link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 19 december 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Eerste technische aanpassing van de Erfgoedverordening Wassenaar 2016
6.b
Vaststellen bestemmingsplan Oostdorperweg 199B
6.c
4e wijziging GR ODH
6.d
Actualisering wijk- en buurtindeling
6.e
Raadsbesluit verordening riool en waterzorgheffing Wassenaar 2024
6.f
Raadsbesluit verordening onroerendezaakbelastingen Wassenaar 2024
6.g
Raadsbesluit verordening rechten begraafplaats Persijnhof 2024
6.h
Raadsbesluit verordening afvalstoffenheffing Wassenaar 2024
6.i
Raadsbesluit Verordening ondernemersheffing Wassenaar 2024
6.j
Raadsbesluit retributieverordening Wassenaar 2024
6.k
Vijfde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
6.l
Zienswijze op zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
6.m
Rapport Rekenkamercommissie Minimabeleid
7
Ontwerp-Wegencategoriseringsplan 2023
Alleen besluitvorming als gevolg van stakende stemmen op 21 november jl.
8
Integraal veiligheidsbeleid 2024-2027
9
Invulling vacatures
10
Vaststellen bestemmingsplan Buurtweg 113A
11
Nota bodembeheer 2023
12
Najaarsnota 2023
13
Belastingverordeningen programmabegroting 2024-2027 - Raadsbesluit Legesverordening Wassenaar 2024
14
Re-integratie- en Participatieverordening Participatiewet
15
Versterking Dorpskern
Wegens het staken van de stemmen niet verder behandeld. Onderwerp doorgeschoven naar volgende vergadering (16 januari 2024)
15.a
Ingediende moties
16
Moties vreemd aan de orde
17
Vragenronde
18
Sluiting vergadering