link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 10 december 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: drs. J.M. Staatsen
Bundel:
pdf Agendabundel (93MB)

1
Opening en vaststelling agenda
Besluit: Anderszins
Er wordt een motie van de VVD over Knooppunt Voorschoten aan de agenda toegevoegd.
2
Vaststellen raadsnotulen
Besluit: Conform
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3
Toelating nieuw raadslid
Besluit: Conform
De heer Van Oostrum wordt toegelaten als lid van de gemeenteraad.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Besluit: Conform
Conform vastgesteld.
5
Vragenuurtje
Besluit: Conform
Op de vraag van D66 over de tarieven van TSN voor 2016 antwoordt de wethouder dat er geen concrete aanleiding is om de tarieven aan te passen.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Aanpassing gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland is aangepast. Het college van burgemeester en wethouders kan pas instemmen met de toetreding van gemeente Waddinxveen en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling na toestemming van de gemeenteraad. Voorgesteld wordt deze toestemming te verlenen.
Besluit: Conform
Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.
6.2
Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
De Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) is gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de data in de planning & controlcyclus). Naar aanleiding daarvan wordt de GR Wodv gewijzigd. Voor de wijzigingen is de toestemming van de raad nodig. Voorgesteld wordt toestemming te verlenen aan het college en de burgemeester voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde, genoemd in bijlage 1. Een aangepast voorstel volgt.
Besluit: Conform
Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.
6.3
Belastingverordeningen
De raad wordt voorgesteld te besluiten tot vaststelling van belastingverordeningen op basis waarvan in 2016 belasting wordt geheven.
Conform het bij de begroting 2016 aangenomen amendement met betrekking tot de precariobelasting is het tarief voor precariobelasting op kabels en leidingen extra verhoogd. Een deel van de meeropbrengst als gevolg van de extra tariefsverhoging is ingezet als compensatie van het doorberekenen van de belasting aan de inwoners van Voorschoten. Dit bedrag is verwerkt in het tarief voor de rioolheffing.

Besluit: Conform
Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.
7
BESPREEKSTUKKKEN
8
Verkoop accommodatie Van der Waalslaan
Voorgesteld wordt in te stemmen met de verkoop van de huidige accommodatie en het niet-openbare gedeelte van het omliggende perceel op de locatie Professor van der Waalslaan 26 en het overige deel van het perceel duurzaam in stand te laten ten behoeve van groen en spelen en dit vast te leggen in de volgende herziening van het bestemmingsplan. Op basis van het overleg met omwonenden legt het college dit voorstel ter besluitvorming aan uw raad voor. Met dit besluit stelt de raad een helder ruimtelijk kader vast dat recht doet aan het overleg met omwonenden en het mogelijk moet maken de volgende stap te zetten in het verkoopproces van deze accommodatie. Naar aanleiding van de commissievergadering is het voorstel aangepast. In de bijlage staat het aangepaste voorstel met de wijzigingen zichtbaar gemaakt.
Besluit: Conform
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Motie 100384 van SP en Groenlinks wordt verworpen met de stemmen van SP, Groenlinks, PvdA en D66 voor (6) en de stemmen van VVD, ONS en CDA tegen (12).
9
Voorbereiden AB vergadering 16 december 2015 Holland Rijnland- inhoudelijke agenda
Zoals afgesproken in de commissie B&B van 3 december volgt woensdag 9 december een aangepaste oplegnotitie over de inhoudelijke agenda Holland Rijnland.
Nader overleg vindt plaats nadat het college heeft gesproken met het DB van Holland Rijnland over het niet betalen van niet af te nemen taken in het sociaal domein. Dit overleg vindt plaats op dinsdag 15 december.
10
Tijdelijke woonruimte voor vergunninghouders aan de Prinses Marijkelaan (onder voorbehoud)
Afhankelijk van de ontwikkelingen op dit dossier komt het college met een voorstel.
De wethouder doet verslag van de laatste ontwikkelingen. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken om de huisvesting in januari 2016 gerealiseerd te krijgen. Hierover volgt een informatiebrief. Afgesproken wordt dat verdere inhoudelijk/technische vragen worden behandeld in de komende commissievergadering.
11
Financieel afsluiten grondexploitatie Woningbouw Noord-Hofland
In de wijk Noord-Hofland heeft er nieuwbouw plaatsgevonden voor de scholen De Vink en Het Kompas. Het nieuwe schoolgebouw inclusief gymzaal is in 2012 opgeleverd. Een deel van de totale locatie is vrijgekomen en is woningbouw voorzien. Ten tijde van dit schrijven is alles verkocht en wordt er gebouwd. De gemeentelijke bemoeienis is beperkt. Financiële afsluiting van het project kan dan ook in boekjaar 2015. Voorgesteld wordt:
1. De geactualiseerde grondexploitatie Woningbouw Noord-Hofland vast te stellen en af te sluiten met een verwacht positief saldo van € 501.535 op netto contante waarde per 31-12-2015;
2. Het verwacht voordelige resultaat van € 501.535 via de Vereveningsreserve Grondexploitaties (VRG) te doteren aan de concernreserve;
3. De gewogen risico’s met betrekking tot Woningbouw Noord-Hofland (€ 10.000) vrij te laten vallen via de VRG ten gunste van de concernreserve;
4. Ten laste van de concernreserve een bestemmingsreserve te vormen voor nakomende werkzaamheden voor een bedrag van € 41.882 en voor hetzelfde bedrag krediet te verlenen;
5. De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begroting 2015 en 2016 vast te stellen.

Besluit: Conform
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
12
Financieel afsluiten grondexploitatie Dobbewijk
De gemeenteraad van Voorschoten heeft in 2005 het revitaliseringplan voor Dobbewijk op hoofdlijnen vastgesteld. In 2012 is ter uitvoering hiervan het geactualiseerde Bestemmingsplan vastgesteld. Ten tijde van dit schrijven zijn inmiddels, op één na, de kavels verkocht en wordt er gebouwd. Ook is de hoofd(infra)structuur aangepakt en verbeterd middels de rondrijroute. Financiële afsluiting van het project kan dan ook in boekjaar 2015. Voorgesteld wordt:
1. De geactualiseerde grondexploitatie Dobbewijk vast te stellen met een verwacht negatief saldo van € 3.327.741 op netto contante waarde per 31-12-2015;
2. De voorziening Dobbewijk te verhogen met € 96.924 en deze kosten te dekken ten laste van de concernreserve, waardoor het saldo € 3.327.741 bedraagt;
3. De geactualiseerde grondexploitatie Dobbewijk af te sluiten met de huidige negatieve boekwaarde van € 3.234.661 per 31-12-2015;
4. Dit tekort te dekken uit daarvoor gevormde verliesvoorziening Dobbewijk (€ 3.327.741 per 31-12-2015), waardoor het saldo van de verliesvoorziening € 93.080 bedraagt;
5. De verliesvoorziening af te sluiten met een saldo van € 93.080 en dit bedrag via de Vereveningsreserve grondexploitaties (VRG) te storten in concernreserve;
6. De gewogen risico’s met betrekking tot Dobbewijk (€ 227.000) welke in de risicoreserve grondexploitaties zijn opgenomen vrij te laten vallen via de VRG ten gunste van de concernreserve;
7. Ten laste van de concernreserve een bestemmingsreserve te vormen voor nakomende werkzaamheden in de Dobbewijk voor een bedrag van € 842.461 en voor hetzelfde bedrag krediet te verlenen;
8. Toekomstige verwachte opbrengsten van het project Dobbewijk te doteren aan de concernreserve;
9. De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begrotingen 2015 en 2016 vast te stellen.

Besluit: Conform
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
13
Financiële afsluiting grondexploitatie Deltaplein
Dit plan betreft de herinrichting van de zuidelijke kop van de winkelstraat in het centrum, de Schoolstraat. Naast een nieuw hoofdgebouw met parkeergarage en een paviljoen wordt ook de openbare ruimte in de winkelstraat heringericht. Het uitgangspunt van ontwikkelingen in het centrum is de kadernota Visie Centrumgebied. Met de vernieuwing van dit centrumdeel wil de gemeente het Voorschotense centrum aantrekkelijker maken voor bezoekers, ondernemers en bewoners. Om deze reden steunt de gemeente dit facilitaire project financieel. Het project nadert zijn einde. De bemoeienis van de gemeente Voorschoten wordt minder intensief. Financiële afsluiting van het project kan dan ook in boekjaar 2015. In het verleden heeft de raad ingestemd met de bijdrage aan de parkeergarage. Voorgesteld wordt:
1. De geactualiseerde grondexploitatie Deltaplein vast te stellen met een verwacht negatief saldo van € 4.081.371 op netto contante waarde per 31-12-2015;
2. De Voorziening Deltaplein te verhogen met € 118.875 en deze kosten te dekken ten laste van de concernreserve;
3. De geactualiseerde grondexploitatie Deltaplein af te sluiten met de huidige negatieve boekwaarde van € 812.797 per 31-12-2015;
4. Dit tekort te dekken uit daarvoor gevormde verliesvoorziening Deltaplein (€ 4.081.371 per 31-12-2015), waardoor de verliesvoorziening per saldo € 3.268.574 bedraagt;
5. De verliesvoorziening af te sluiten met een saldo van € 3.268.574 en dit bedrag via de VRG te storten in concernreserve;
6. Een voorziening te vormen voor het door de gemeente verschuldigde bedrag € 3.250.582 inzake de parkeergarage Deltaplein en dit te dekken uit de concernreserve;
7. Ten laste van de concernreserve een bestemmingsreserve te vormen voor nakomende werkzaamheden aan Deltaplein voor een bedrag van € 17.992 en voor hetzelfde bedrag krediet te verlenen;
8. De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begroting 2015 en 2016 vast te stellen.

Besluit: Conform
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
14
Financiële afsluiting grondexploitatie Vlietwijk
In een deel van Vlietwijk, waar sociale woningbouw was gesitueerd, is al enkele jaren in herontwikkeling op initiatief van de woningbouwcorporatie Woonzorg Nederland. De gemeente heeft in dit gebied geen grondpositie, behoudens het openbaar gebied en de voormalige locatie van het buurthuis. De sociale woningen zijn gesloopt. In meerdere fases zijn een kleine 100 sociale woningen gebouwd en de laatste koopwoningen worden in 2015 gebouwd. Financiële afsluiting van het project kan dan ook in boekjaar 2015. Voorgesteld wordt:
1. De geactualiseerde grondexploitatie Vlietwijk vast te stellen met een verwacht negatief saldo van € 53.414 op netto contante waarde per 31-12-2015;
2. De voorziening Vlietwijk te verhogen met € 1.556 en deze kosten te dekken ten laste van de concernreserve, waardoor het saldo € 53.414 bedraagt;
3. De geactualiseerde grondexploitatie af te sluiten met de huidige boekwaarde € 20.718 negatief per 31-12-2015;
4. De verliesvoorziening af te sluiten met een saldo van € 32.696 en dit bedrag via de VRG te doteren aan de concernreserve;
5. De gewogen risico’s met betrekking tot Vlietwijk € 53.000 welke in de risicoreserve zijn opgenomen vrij te laten vallen via de VRG ten gunste van de concernreserve;
6. Ten laste van de concernreserve een bestemmingsreserve te vormen voor nakomende werkzaamheden voor een bedrag van € 32.696 en voor hetzelfde bedrag krediet te verlenen;
7. De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begroting 2015 en 2016 vast te stellen.

Besluit: Conform
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
15
Afsluiten systematiek grondbedrijfsfunctie en Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)
Het grondbedrijf en bijbehorende Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) zijn ingesteld in een tijd er veel projecten actief werden opgepakt. De veelheid aan projecten en mate van risico’s maakte het noodzakelijk dat de ‘control’ van de projecten verzekerd was. De projectenportefeuille moest actief en inzichtelijk worden beheerd. Binnen de methodiek van het MPG worden de financiële resultaten van projecten binnen de portefeuille altijd verrekend met de Vereveningsreserve Grondexploitatie (VRG). Een regelmatig, systematisch onderzoek naar risico’s die de (financiële) haalbaarheid van de projectenportefeuille bedreigen, werden verwoord en berekend in de risicoanalyse en getotaliseerd in de risicoreserve grondexploitaties. Voorgesteld wordt:
1. Na het afsluiten van de projecten Deltaplein, Vlietwijk KEEL-gebied, Dobbewijk en Noord Hofland de systematiek van de grondbedrijfsfunctie op te heffen;
2. Het saldo van de risicoreserve grondexploitaties van € 1.861.000 via de Vereveningsreserve grondexploitaties (VRG) te doteren aan de concernreserve;
3. Ten behoeve van de enige overgebleven grondexploitatie Duivenvoorde corridor een risicoreserve te vormen van € 1.861.000 ten laste van de concernreserve;
4. De VRG op te heffen en het saldo € 255.879 toe te voegen aan de concernreserve;
5. De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begroting 2015 vast te stellen.

Besluit: Conform
Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van VVD, CDA en D66 voor (10) en de stemmen van ONS, SP, PvdA en Groenlinks tegen (8).
16
Benoeming nieuw lid in de Werkgeverscommissie
Besluit: Conform

Het voorstel wordt na stemming unaniem aangenomen.

16.1
Motie Knooppunt Voorschoten
De motie wordt overgenomen door het college en wordt niet meer in stemming gebracht.
17
Bekrachtiging geheimhouding (vervallen)
Indien van toepassing volgt een voorstel later.
18
Sluiting