link naar deze pagina

Gecombineerde Commissie Voorschoten - 16 februari 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.P. Middelburg
Toelichting: De uitzending is live te volgen door de volgende link te kopiëren in uw browser: http://player.companywebcast.com/dggovww808/20170216_1/nl/player

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
-Mevrouw Mustert spreekt in over de eigen bijdrage WMO.
3
Gesprek BMC over bestuurskrachtonderzoek
Dit gesprek geeft de mogelijkheid voor BMC om een nadere toelichting te geven op het rapport. De commissieleden kunnen vragen stellen.
4
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
5
Vaststellen structuurvisie Voorschoten
Voorgesteld wordt de zienswijzennota Structuurvisie Voorschoten vast te stellen, de structuurvisie uit 2007 als structuurvisie in te trekken en de structuurvisie Voorschoten 2025: Groen, veilig en betrokken vast te stellen.
6
Vaststellen bestemmingsplan Laan van Langenhorst
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 Voorschoten met de digitale planidentificatie NLIMR0.0626.laanvanlangenhorst1-BP30 vast te stellen, het college van burgemeester en wethouders te machtigen om ondergeschikte en/of redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 Voorschoten aan te brengen en op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten om voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.
7
Vervanging tractiemiddel 221
Voorgesteld wordt een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van tractiemiddel 221, de kapitaallasten ad € 47.400 (gemiddeld per jaar) ten laste te brengen van het programma 5 Beheer van de omgeving, afval en inzameling, de programmabegroting 2017 te wijzigen conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging en de kosten te betrekken bij de tarief bepaling voor de afvalstoffenheffing in 2018 en de budgettaire effecten op te nemen in de Programmabegroting 2018.
8
Informatiebrief 147 Onderzoek eigen bijdrage WMO
Op verzoek van D66 is deze brief geagendeerd. Zij willen het volgende bespreken:
Dit onderzoek is gedaan nav de vraag waarom er zoveel geld over is gebleven op de zorg. Er werd twintig procent van het totaal budget over gehouden. We krijgen nu zicht op drie WMO producten, en waarom mensen dit mogelijk niet hebben verzilverd, en of dit kwam door de hoogte van de eigen bijdrage. Het geeft geen beeld op de oorspronkelijke vraag: waarom houden we zoveel geld over.
D66 heeft inmiddels een verzoek gedaan om meer informatie en wil dus graag dit stuk agenderen - zodat we ook aan de hand van de nieuwe informatie kunnen bespreken in de commissie welke gevolgen dit heeft en welke stappen aan de hand van een totaaloverzicht moeten worden gezet.
9
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffier een procedureel voorstel geformuleerd. Zo nodig biedt dit voorstel ruimte om op een ander moment de brief inhoudelijk te behandelen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een commissievergadering worden gemaakt. In de commissievergadering is beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een opmerking te maken of een vraag te stellen. Het is niet de bedoeling om in de raadsvergadering nog brieven inhoudelijk aan de orde stellen.
De informatiebrieven van het college worden ook aan dit agendapunt gekoppeld. Dit is gedaan als extra dienstverlening voor de raads- en commissieleden. Duidelijk moet zijn dat dit niet betekent dat deze brieven ter bespreking voorliggen en dus geen agendapunt zijn. Deze brieven zijn op een eerder moment al aan de raad verzonden. Agendering van deze brieven is mogelijk met opgave van redenen. In dat geval komt de brief op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
pdf B&B - 103709 accountantsverklaring.pdf (189KB)
pdf B&B - 103710 kadernota HR.pdf (174KB)
pdf M&S - 103663 St. Voor Elkaar.pdf (3MB)
pdf M&S - 103666 WMO checklist.pdf (1.5MB)
pdf M&S - 103700 manifest ORSW.pdf (193KB)
pdf WRG - 103681 afvalbrengstation.pdf (545KB)
pdf WRG - 103682 afv.brengstation inspr.teksten.pdf (723KB)
pdf WRG - 103683 persbericht afv.br.station.pdf (457KB)
pdf WRG - 103693 stavaza Donklaan.pdf (187KB)
pdf WRG - 103701 bezwaar duurzaamheidscentrum.pdf (42KB)
pdf WRG - 103702 bezwaar WOB duurzaamheidscentrum.pdf (69KB)
pdf WRG - 103703 beschouwing duurzaamheidscentrum.pdf (44KB)
pdf WRG - 103708 gedegen onderzoek locatie duurzaamheidscentrum.pdf (85KB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 100831 ONS inz. kunstgrasvelden V'97.pdf (948KB)
pdf Informatiebrief 001 Afronding kunstgrasveld Voorschoten 97 (incl. bijlagen).pdf (4.5MB)
pdf Informatiebrief 002 Reactie op brief van de OR d.d. 12 december 2016.pdf (775KB)
pdf Informatiebrief 003 Ontwerp bestemmingsplan Roosenhorst (incl. bijl.).pdf (712KB)
pdf Informatiebrief 004 Procedure preventief toezicht.pdf (2.6MB)
pdf Informatiebrief 005 Pilot Veilig Verder methodiek Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voorschoten.pdf (490KB)
pdf Informatiebrief 006 Noordelijke ontsluitingsweg ten behoeve van Krimwijk II.pdf (1.3MB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen SP over afschaffen kraakbelasting Leiden.pdf (579KB)
pdf beantwoording schriftelijke vragen SP over Preventief toezicht.pdf (807KB)
pdf Informatiebrief 007 Beslissing op Wob-verzoek resultaat onderzoek Voor Elkaar (presentatie Radar).pdf (1.5MB)
pdf Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad van 9 maart 2017 (alle commissies).doc (116KB)
pdf B&B - 103711 functiewaardering griffie (deel 1).pdf (13.4MB)
pdf B&B - 103711 functiewaardering griffie (deel 2).pdf (5.7MB)
10
Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen wordt standaard geagendeerd om de commissie de gelegenheid te geven hierop te reageren en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
12
Sluiting