link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 1 februari 2024

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. N. Stemerdink
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissielid
Mevrouw A. Jol wordt beëdigd als burgercommissielid voor de Voorschoten Lokaal-fractie.
3
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.

Noot bij de brieven 2385 (Brief d.d. 24-01-2024 Inwoner over Bezwaar tegen knip op Berliozlaan) en 2394 (Brief d.d. 30-01-2024 Inwoner over Bezwaar tegen knip op Chopinlaan): er zijn in totaal meer dan 220 brieven van gelijke strekking ontvangen. Deze brieven zijn allemaal met de raadsleden gedeeld. Vanwege privacy is van beide brieven één geanonimiseerde versie gekoppeld aan deze agenda.
4.1
Brief van instelling / burger
pdf 2333 Brief dd 03-12-2023 Amnesty Voorschoten-Wassenaar over uitnodiging Amnesty actie 10 december (29KB)
pdf 2334 Brief dd 03-12-2023 Inwoners over bezwaren groot onderhoud Adegeest (367KB)
pdf 2335 Afschrift brief dd 04-12-2023 Commissariaat voor de Media over Besluit aanwijzingsprocedure lokale omroep (incl bijlage) (303KB)
pdf 2342 Ingekomen stuk dd 15-12-2023 Decembercirculaire gemeentefonds 2023 (1.6MB)
pdf 2343 Brief dd 11-12-2023 inwoner over Kruising Papelaan en Sixlaan (134KB)
pdf 2346 Mail dd 17-12-2023 Dierenambulance Leiden over bijdrage 2023 (incl. bijlage) (147KB)
pdf 2347 Brief dd 18-12-2023 EHS over Voorgestelde nieuwe EU regelgeving (incl. bijlage) (566KB)
pdf 2348 Brief dd 18-12-2023 Inwoner over Bezwaar wegverbreding Handellaan (874KB)
pdf 2349 Brief dd 20-12-2023 Provincie Zuid-Holland over Begroting 2024 (171KB)
pdf 2350 Brief dd 21-12-2023 Inspectie Onderwijs over Uitkomst risicoanalyse toezicht en handhaving kinderopvang (84KB)
pdf 2362 Mail dd 22-12-2024 over Groot onderhoud Adegeest (157KB)
pdf 2363 Brief dd 4-01-2024 Inwoners over Definitief Ontwerp Adegeest (480KB)
pdf 2364 Mail dd 4-01-2024 Armoedefonds over Rapport armoedefonds (anoniem, incl. bijlage) (580KB)
pdf 2365 Aanbiedingsbrief dd 14-12-2023 Stichting VOS over Begroting 2024 (incl. bijlage) (676KB)
pdf 2366 Brief dd 9-01-2024 V97 over DO Weddeloop (290KB)
pdf 2369 Brief d.d. 15-01-2024 bewoners Ter Lips Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan SBIII (454KB)
pdf 2370 Brief d.d. 11-01-24 RKC Start rekenkameronderzoek naar energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing (494KB)
pdf 2371 Email d.d. 15-01-24 Partijbeginselen DNA (13.3MB)
pdf 2379 Brief dd 22-01-2024 Inwoner Zienswijze Starrenburg III (3.7MB)
pdf 2380 Brief dd 23-01-2024 Inwoner over Bezwaarschrift Masterplan Groen en Klimaatadaptief Adegeest (62KB)
pdf 2381 Brief dd 24-01-2024 Inwoner over Adegeest Afvalwaterscheiding (59KB)
pdf 2383 Brief dd 24-01-2024 Inwoner over Geen knippen in Adegeest (157KB)
pdf 2384 Brief dd 25-01-2024 Het Vergeten Kind over brief aan wethouder jeugd (a) (139KB)
pdf 2385 Brief dd 24-01-2024 Inwoner over Bezwaar tegen knip op Berliozlaan (318KB)
pdf 2386 Brief dd 25-01-2024 Vrienden van Voorschoten Zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Starrenburg III (5MB)
pdf 2387 Brief dd 22-01-2024 Inwoner over Groot onderhoud Adegeest (1.4MB)
pdf 2388 Brief dd 26-01-2024 Inwoner over Bezwaar knippen (Integrale herinrichting Adegeest) (131KB)
pdf 2389 Brief dd 28-01-2024 Inwoner over Bezwaarschrift knip Chopinlaan (98KB)
pdf 2390 Brief dd 29-01-2024 Inwoner over Bezwaar knip Chopinlaan (17KB)
pdf 2391 Brief dd 29-01-2024 Inwoner over Knip Chopinlaan Adegeest (52KB)
pdf 2392 Brief dd 30-01-2024 Inwoner over Plan Adegeest knippen (71KB)
pdf 2393 Brief dd 30-01-2024 Inwoner over Burgerparticipatie project herinrichting wijk Adegeest (124KB)
pdf 2394 Brief dd 30-01-2024 Inwoner over Bezwaar tegen knip op Chopinlaan (785KB)
pdf 2395 Brief dd 29-01-2024 Inwoner over Bezwaar knip Chopinlaan (413KB)
pdf 2396 Brief dd 29-01-2024 Inwoner over Bezwaar knip Chopinlaan (361KB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
pdf Informatiebrief 091 Bezwaar op boetebesluit AP (incl. bijlage) (7.5MB)
pdf Informatiebrief 092 Toekomst Richard Wagnerlaan_ (89KB)
pdf Informatiebrief 093 Verhogen maximale vrijlating van giften voor bijstandsgerechtigden (130KB)
pdf Informatiebrief 094 Voorbereiding jaarwisseling 2023-2024 (incl. bijlage) (1.9MB)
pdf Informatiebrief 095 Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Hollands midden 2024-2028 (incl. bijlagen) (3.5MB)
pdf Informatiebrief 096 Start procedure Uitwerkingsplan Starrenburg-III (97KB)
pdf Informatiebrief 097 Beëindiging convenant marketingstichting VoorWaar (incl. bijlagen) (3MB)
pdf Informatiebrief 098 Beleidsplan sociaal domein 2024 (69KB)
overig Informatiebrief 099 Stand van zaken opvolging raadsbesluiten op adviezen van de rekenkamercommissie (218KB)
overig Informatiebrief 100 Voortgang Businesscase huisvesting gemeentelijke organisatie (74KB)
pdf Informatiebrief 101 Verslagen beheer archieven over 2022 (incl. bijlagen) (697KB)
pdf Informatiebrief 102 Overstap zorgverzekeraar gemeentepolis (105KB)
pdf Informatiebrief 103 Uitvoeringsagenda cultuur 2024 (incl. bijlage) (601KB)
pdf Informatiebrief 104 Onjuiste betalingen energietoeslag 2023 (80KB)
pdf Informatiebrief 105 Oprichting Duurzaamheidstafel (103KB)
pdf Informatiebrief 001 Aanwijzing gemeentesecretaris a.i. (73KB)
pdf Informatiebrief 002 Decembercirculaire Gemeentefonds 2023 (138KB)
pdf Informatiebrief 003 Verloop jaarwisseling 2023-2024 (74KB)
pdf Informatiebrief 004 Pilot verduurzaming maatschappelijk vastgoed (112KB)
pdf Informatiebrief 005 beleidsregels re-integratie en participatiebeleid (incl bijl.) (275KB)
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
Aangekondigd: dhr. Bremmer - woninginbraken.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen Professor Einsteinlaan 5
Een initiatiefnemer heeft plannen voor woningbouw op de gronden van de oude schoolgebouw aan de Professor Einsteinlaan 5. Hiervoor heeft hij bij de gemeente een vergunning aangevraagd. Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen. Hierop zijn zienswijzen binnen gekomen. De raad wordt gevraagd de Verklaring van geen bedenkingen definitief af te geven.
6.2
Vaststellen klachtenverordening gemeente Voorschoten 2024
De klachtenverordening is geactualiseerd met oog op procesverbeteringen en betere leesbaarheid. De nieuwe verordening ligt ter vaststelling door de gemeenteraad voor.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
8
Integrale herinrichting Adegeest, Definitief Ontwerp
Op 5 april 2023 heeft de raad de kaders voor de verdere integrale uitwerking van de herinrichting van de wijk Adegeest vastgesteld. Dat wil zeggen dat binnen het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan het riool ook aspecten als verkeersveiligheid, klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit zoveel als mogelijk worden meegenomen. Doel is om de leefomgeving binnen de wijk Adegeest te verbeteren. Nu ligt het definitief ontwerp voor de herinrichting voor ter besluitvorming.
8.1
Amendement 283 eiland park Adegeest
8.2
Amendement 284 knippen herinrichting Adegeest
8.3
Amendement 285 knippen Adegeest vervangen voor wegversmalling
8.4
Amendement 286 herstel knippen Adegeest
8.5
Motie 315 overdekte fietsenstalling Adegeest
9
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie minimabeleid
Wat is het gemeentelijk minimabeleid in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg? Hoe ervaren de gebruikers de uitvoering ervan? En op welke manier kunnen de gemeenteraden het minimabeleid sturen? Dat heeft de Rekenkamercommissie (RKC) laten onderzoeken. De RKC doet in haar aanbiedingsbrief bij het rapport een 13-tal aanbevelingen voor verbetering van de uitvoering van het minimabeleid. De raad neemt een besluit over het overnemen van de aanbevelingen.
9.1
Amendement 282 rekenkamerrapport minimabeleid
10
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd. Doel is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen te versterken. Op grond van de nieuwe wetgeving moet de gemeenschappelijk regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) worden aangepast. De gemeenteraad kan over de concept-aanpassingen een zienswijze indienen. Technische vragen 645 zijn mondeling beantwoord in commissie Burger en Bestuur van 25 januari.
10.1
Amendement 281 zienswijze BSGR
11
Overig
11.1
Motie 316 kaders sportaccommodatiebeleid
12
Sluiting