link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 16 januari 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Stand van zaken werkgroepen uitvoeringsplannen beleidsplan sociaal domein VS met presentatie
Op verzoek van het presidium is deze brief geagendeerd. Beleidsambtenaar Lidwien van Langen zal een korte presentatie verzorgen.
5
Begroting De Vos
De Stichting Voorschotens Openbaar Onderwijs legt ieder jaar, conform de statuten, de begroting voor aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. De begroting van de VOS is het komende jaar niet geheel sluitend vanwege de te verwachten eenmalige kosten als gevolg van tijdelijk extra personele inzet en eenmalige ICT investeringen. Gelet op de financiƫle situatie kunnen deze kosten worden opgevangen. Voorgesteld wordt een zienswijze zoals geformuleerd in bijgaande brief aan de Stichting VOS te zenden.
6
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
7
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
8
Sluiting