link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 6 december 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
De heer W. Schneider zal inspreken over het gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Najaarsnota 2018
Voorgesteld wordt de op de najaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de begroting 2018 inclusief structurele wijzigingen op de begroting 2019 vast te stellen en vervolgens een aantal besluiten te nemen over het onttrekken dan wel storten in reserves en voorzieningen, voortvloeiende uit de najaarsnota.
5
Nota schuldenbeheersing
Voorgesteld wordt de nota schuldenbeheersing en de daaruit voortvloeiende kaders vast te stellen.
6
Belastingverordeningen 2019
Door wijzigingen in de regelgeving en tarieven worden jaarlijks de belastingverordeningen aangepast. Voorgesteld wordt nog een aantal belastingverordeningen vast te stellen als gevolg van de vaststelling van de programmabegroting 2019.
7
Voorbereiden PHO Maatschappij Holland Rijnland 12 december 2018
Oplegnotitie volgt.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
10
Sluiting