link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 23 november 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. M. van der Meij
Toelichting: Deze vergadering start na afloop van de commissie WRG. Aanvang kan eerder of later dan 21.00 uur zijn.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
Wethouder Mol zal een toelichting geven op de brief van de RDOG met de tweede begrotingswijziging 2017 die recent is ontvangen.
4
Verordeningen Participatiewet 2017
Op 1 januari 2017 en 1 februari 2017 is de Participatiewet op een aantal onderdelen gewijzigd. Naar aanleiding hiervan is het noodzakelijk een aantal gemeentelijke verordeningen aan te passen. Voorgesteld wordt de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Voorschoten 2017 vast te stellen, de Re-integratieverordening Participatiewet Voorschoten 2017 vast te stellen en de Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Voorschoten 2015 vast te stellen.
5
Tweede evaluatie van het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015-2018
Er is een evaluatie opgesteld over de maatregelen die worden uitgevoerd vanuit het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015-2018. Dit keer is er concreter ingezoomd op de effectiviteit van de verschillende maatregelen. Niet alle maatregelen blijken even effectief en voorgesteld wordt om deze maatregelen te stoppen. Daarnaast zijn een aantal nieuwe of aanvullende maatregelen noodzakelijk gebleken. Voorgesteld wordt in te stemmen met de ‘Analyse BUIG’, in te stemmen met de ‘Ingezette maatregelen 2017’ en de maatregelen aan te passen op basis van de analyse uit het Evaluatie plan van aanpak arbeidsmarktoffensief 2015 – 2018 (Periode: 2016 – eerste helft 2017).
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
De volgende vragen zijn aangemeld:
- CDA stelt vragen over actualisering verordening WMO 2015 en presentatie inz. ratificering VN Verdrag voor personen met een handicap;
- GL stelt vagen over herindicaties huishoudelijke hulp.
9
Sluiting