link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 8 juni 2020

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange
Toelichting: Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen via de live stream op www.wassenaar.nl.
Inspreken is wel mogelijk.
Er wordt een beroep op insprekers gedaan om hun inspreektekst schriftelijk, van te voren via griffie@wassenaar.nl aan te leveren en niet in persoon te komen. Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 5 juni 12.00 uur a.s. contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
De notulen van de vergadering van 19 en 20 mei jl. zijn nog niet beschikbaar.
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR GGD en VT Haaglanden
6.b
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden (voorheen begroting GR Inkoopbureau H10)
6.c
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Veiligheidsregio Haaglanden
6.d
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR BSGR
6.e
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Omgevingsdienst Haaglanden
6.f
Subsidieplan Wassenaar 2021-2024 en Algemene subsidieverordening Wassenaar 2020
6.g
Intrekking vier baatbelastingverordeningen
6.h
Wijziging samenstelling vertrouwenscommissie
7
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Werkorganisatie Duivenvoorde
8
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Avalex
8.a
ingediende motie
9
Burgerinitiatief Kerkehout
9
Ingediend amendement
10
Jaarrekening 2019
Beraadslaging heeft plaatsgevonden, besluitvorming vindt plaats in juli
11
Wijziging nota activabeleid
12
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Wassenaar en de Ridder
13
Vragenronde
14
Sluiting vergadering