link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 9 november 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene
Toelichting: BEGROTINGSRAAD

LET WEL: Houd er rekening mee dat deze vergadering kan uitlopen tot een later tijdstip op de avond.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2018-2021
3
Schorsing van 30 minuten
4
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
5
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
pdf Lijst ingekomen stukken gemeenteraad 9 november 2017 (aangepast - 0911).xls (311KB)
pdf Email 31-08-2017 inwoner over inspraak statencommissie over geluidswal A4 (incl. bijl.).pdf (5.6MB)
pdf Brief dd 5-09-2017 omwonenden inzake exploitatie horecapaviljoen Deltaplein.pdf (27KB)
pdf Brief dd 01-09-2017 inwoner inz. Professor van der Waalslaan stand van zaken september 2017.pdf (241KB)
pdf Brief dd 5-09-2017 inwoner Samen genieten aan de Vliet.pdf (539KB)
pdf Afschrift brief aan college RDOG resultaten bestuursrapportage eerste 4 maanden 2017.pdf (186KB)
pdf Brief dd 14-09-2017 RKC inz. aanbieden rapport Veel ambities weinig aandacht voor financien (incl. rapport).pdf (2.7MB)
pdf Brief dd 19-09-2017 Deltacommissie inz. deltaplan_ruimtelijke_adaptatie.pdf (143KB)
pdf Brief dd 19-09 2017 gemeenteraad Wassenaar met afschrift zienswijze gemeenteraad Wassenaar op 1e begroringswijziging WODV.pdf (1.6MB)
pdf Brief dd 13-09-2019 COC Leiden over uithangen regenboogvlag op Coming Out Dag 2017.pdf (277KB)
pdf Brief dd 15-09-2017 DB WODV inz. uitstel besluitvorming huisvesting.pdf (492KB)
pdf Brief dd 21-09-2017 College met reactie op RKC onderzoek naar financien.pdf (746KB)
pdf Jaarverslag 2016 Commissie bezwaarschriften Voorschoten en Wassenaar.pdf (503KB)
pdf Brief dd 03-10-2017 Koeleman Accountants inz. parkeren Oranjeplein-Kon. Wilh.laan.pdf (716KB)
pdf Brief dd 29-09-2017 Detailhandel Nederland inz. openingstijden december.pdf (364KB)
pdf Brief dd 26-09-2017 AB WODV inz. reactie op zienswijze 1e begrotingswijziging 2017 WODV.pdf (3.1MB)
pdf Brief dd 06-10-2017 burgemeester Bouvy-Koene inzake uitkomsten enquete Op weg naar herstel, incl. bijlage.pdf (1.4MB)
pdf Email dd 08-10-2017 inwoner inz. sluiting zwembad.pdf (257KB)
pdf Jaarbericht burgemeester van Voorschoten.pdf (2.1MB)
pdf Brief dd 09-10-2017 Raad van State inz. kennisgeving beroepschrift BP Roosenhorst (ann).pdf (765KB)
pdf Email dd 10-10-2017 Macula Vereniging inz. aandacht voor slechtziendheid.pdf (288KB)
pdf Brief dd 13-10-2017 RDOG HM inz. 2e begrotingswijziging 2017 RDOG HM (incl. begr.wijziging en 2e bestuursrapp.).pdf (794KB)
pdf Afschrift brief aan college dd 13-10-2017 TeekensKarstens adv. inz. ovk met bewoners Donkwoning.pdf (12.5MB)
pdf Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2016 Holland Rijnland.pdf (3.3MB)
pdf Afschrift brief aan DB GR VRHM dd 13-10-2017 van Prov. ZH inz. begroting 2018 en jaarrekening 2016.pdf (1.5MB)
pdf Brief dd 23-10-2017 W.groep Groen Spelen inz. verkoopproces Prof. Vd Waalslaan 26 en 26a (incl. bijlage inf.brief).pdf (705KB)
pdf Brief dd 23-10- 2017 Berlimont CMC Consulting inz. convenant WMO Regresrecht (incl. bijlage).pdf (387KB)
pdf Brief dd 26-10-2017 Holland Rijnland inz. Inspraak Regionale Woonagenda HR 2017 (incl. agenda).pdf (2.1MB)
pdf Brief dd 27-10-2017 inwoner inz. Begroting (incl. bijl.).pdf (2MB)
pdf Email dd 01-11-201-7 inwoner inz. vraag en antwoord begroting gem. Voorschoten.pdf (256KB)
pdf Email dd 31-10-2017 inwoner inz. ontwikkeling voormalig Segaarterrein.pdf (176KB)
pdf Informatiebrief 058 Grondexploitatie Duivenvoordecorridor.pdf (241KB)
pdf Informatiebrief 061 Uitvoeringsovereenkomst regionaal Groenprogramma 2017-2021.pdf (747KB)
pdf Informatiebrief 062 Programma Samenwerken in het sociaal domein 2.0.pdf (1.5MB)
pdf Informatiebrief 063 Voortgang project bestuurlijke ambitiebepaling Omgevingswet.pdf (450KB)
pdf Informatiebrief 064 Transformatie jeugdbescherming (incl. bijl.).pdf (1.8MB)
pdf Informatiebrief 065 Rapportage Geluidsbelastingkaart 2016 (incl. bijl.).pdf (15MB)
pdf Raadpleegbrief Uitgangspunten inkoop jeugdhulp 2019, incl. bijlagen (cie M&S 05-10-2017).pdf (2.1MB)
pdf Informatiebrief 066 Ontwikkelingen Kruispuntkerk.pdf (356KB)
pdf Informatiebrief 067 Verkoopproces Professor van der Waalslaan 26 en 26A.pdf (346KB)
pdf Informatiebrief 068 Vestiging Hudson in het paviljoen Deltaplein.pdf (1MB)
pdf Informatiebrief 069 Procesevaluatie Leidse regio (incl. bijlage).pdf (6.6MB)
pdf Informatiebrief 070 Financiële aspecten Regeerakkoord 2017.pdf (1.6MB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen 017 ex art. 39 RvO VVD over verkeersveiligheid schoolroutes.pdf (783KB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 020 D66 over Laantje van Van Wissen.pdf (528KB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 018 VVD over verkeerssituatie Lammenschansplein.pdf (795KB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 022 PvdA over bestuurlijke samenwerking met Wassenaar (incl. bijlagen).pdf (2.9MB)
5.1
Ingekomen stukken m.b.t. de begroting
Ook na het opstellen van de Lijst van Ingekomen Stukken zijn nog brieven binnengekomen over de begroting. Voor een goed overzicht, hebben we alle brieven die over de begroting gaan, geclusterd onder dit sub-agendapunt.
6
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
7
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
7.1
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
8
BESPREEKSTUKKEN
9
Voorbereiden Holland Rijnland regiomiddag 15 november 2017
Oplegnotitie volgt.
10
VOORTZETTING BEGROTINGSBEHANDELING
10.1
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2018-2021 - eerste termijn raad
pdf Raadsvoorstel begroting 2018-2021 (get.).pdf (4.6MB)
pdf Bijlage 1_Programmabegroting 2018-2021 (5.3MB)
pdf Bijlage 2_Raadsbesluit verordening afvalstoffenheffing Voorschoten 2018 (100KB)
pdf Bijlage 3_Raadsbesluit verordening rioolheffing Voorschoten 2018 (aangepast 24102017) (102KB)
pdf Bijlage 4_Raadsbesluit verordening hondenbelasting Voorschoten 2018 (104KB)
pdf Bijlage 5_Raadsbesluit verordening toeristenbelasting Voorschoten 2018 (99KB)
pdf Bijlage 6_Raadsbesluit marktgeldenverordening Voorschoten 2018 (99KB)
pdf Bijlage 7_Raadsbesluit verordening Precariobelasting Voorschoten 2018 (108KB)
pdf overzicht OZBG referentiegemeenten begrotingsscan (187KB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen begroting 2018-2021 (49KB)
pdf Bijlage 1_Beantwoording schriftelijke vragen begroting 2018 gemeente Voorschoten (218KB)
pdf Bijlage 2_Lijst met te verkopen panden_WOZ waarden woningen (45KB)
pdf aantekening griffie bij raadsvoorstel begroting (60KB)
pdf Informatiebrief 070 Financiële aspecten Regeerakkoord 2017 (1.6MB)
pdf Beantwoording technische vragen 036 PvdA over overzicht OZB begrotingsscan (707KB)
pdf Beantwoording technische vragen 037 CDA over impuls centrum (aanvullende vragen begroting).doc (125KB)
pdf Beantwoording technische vragen 038 VVD over verandering in vergoeding museum.doc (117KB)
pdf Tekstvoorstel pagina 190 Begroting.pdf (22KB)
pdf Raadsbesluit marktgeldenverordening Voorschoten 2018 (get.).pdf (1.4MB)
pdf Raadsbesluit verordening afvalstoffenheffing Voorschoten 2018 (get.).pdf (1.5MB)
pdf Raadsbesluit verordening hondenbelasting Voorschoten 2018 (get.).pdf (1.6MB)
pdf Raadsbesluit verordening Precariobelasting Voorschoten 2018 (get.).pdf (2.3MB)
pdf Tarieventabel verordening precariobelasting Voorschoten 2018 (get.).pdf (1.4MB)
pdf Raadsbesluit verordening rioolheffing Voorschoten 2018 (get.).pdf (1.6MB)
pdf Raadsbesluit verordening toeristenbelasting Voorschoten 2018 (get.).pdf (1.3MB)
10.1.1
Korte schorsing
10.2
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2018-2021 - eerste termijn voor het college
10.2.1
Korte schorsing voor overleg fracties
10.3
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2018-2021 - tweede termijn raad
10.3.1
Schorsing voor warme maaltijd
10.4
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2018-2021 - korte reactie van het college
10.5
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2018-2021 - besluitvorming
10.6
Tegenbegrotingen met reacties en doorrekeningen van het college
10.7
Moties en amendementen
10.7.1
Amendementen
10.7.2
Moties
10.8
Achterliggende informatie tbv discussie over programmabegroting
11
Sluiting