link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 18 oktober 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. E.M.L.H. Maassen

0
19.10 uur: Presentatie Cultuurfabriek
Mevrouw Van den Beld wil de commissie graag informeren over de Cultuurfabriek en wat deze organisatie voor Voorschoten wil betekenen.
1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10
Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen voor de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit.
5
Bestuursopdracht onderzoek verlegging focus naar Leidse regio sociaal domein Voorschoten
In de commissie M&S van 28 juni jl. heeft de wethouder toegezegd te komen met een notitie over het verleggen van de focus voor de jeugdzorg naar de Leidse regio. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er meer samenwerking op sociaal domein gezocht zal worden in de Leidse regio. In bijgaande brief beschrijft het college welk traject doorlopen zal worden om te komen tot een keuze voor een regio.
6
Monitor sociaal domein 2017 VS
De monitor sociaal domein over het jaar 2017 is ter informatie aan de raad aangeboden. Op deze manier wordt de raad in staat gesteld om de voortgang van de transformatie jaarlijks te volgen en te reflecteren op de vragen: waar zijn we mee bezig, wat hebben we bereikt en waar willen we heen. Ook biedt de monitor de mogelijkheid om bij de begroting de noodzakelijke beleidsmatige keuzes te maken die naar uw inzicht voortvloeien uit de monitor. We zijn gewoon de monitor te agenderen voor bespreking in de commissie M&S. Er kan onderling gereflecteerd worden op de inhoud en er kunnen vragen worden gesteld aan het college.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
9
Sluiting