link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 9 juli 2020

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: C. Aptroot
Toelichting: Deze vergadering vindt fysiek plaats in raadhuis De Paauw in Wassenaar.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Algemene beschouwingen Kadernota 2021
3
Schorsing intern beraad fracties en college (30 minuten)
4
VOORTZETTING BEHANDELING KADERNOTA
4.1
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2021 - eerste termijn raad
De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus. De raad stelt de kaders vast om sturing te geven aan de door het college op te stellen conceptbegroting 2021. Bijsturing is nodig om de financiƫn ook meerjarig op orde te houden. Met deze kadernota legt het college keuzes hiervoor aan de gemeenteraad voor.
4.1.1
Korte schorsing intern beraad fracties en college (15 minuten)
4.2
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2021 - eerste termijn college
4.2.1
Schorsing - maaltijd voor raad en college (60 minuten)
4.3
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2021 - tweede termijn raad
4.4
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2021 - korte reactie van het college
5
Jaarrekening 2019 - beraadslaging
De jaarstukken zijn de beleidsmatige en financiƫle jaarafsluiting voor de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 met een voordelig financieel resultaat vast te stellen en daarbij een aantal besluiten te nemen, over onder meer de bestemming van het resultaat. In de raadsvergadering van 11 juni jl. vond de politieke beraadslaging plaats aan de hand van de nog aan te passen conceptjaarrekening. In deze raadsvergadering ligt de definitieve conceptjaarrekening ter besluitvorming voor. Het gewijzigde raadsvoorstel en de gewijzigde jaarrekening zijn bij de agenda gevoegd.
6
Besluitvorming Jaarrekening 2019 en Kadernota 2021
7
Moties en amendementen Kadernota 2021
Dit is geen inhoudelijk agendapunt, maar onder dit nummer zijn alle moties en amendementen geplaatst voor een helder overzicht.
pdf Amendement 100 PvdA CDA ONS VLS SP over onderkabeling (Kadernota 2021) (def.).doc (104KB)
pdf Amendement 101 PvdA GL over OZB (Kadernota 2021) (def.).doc (70KB)
pdf Amendement 102 CDA VLS ONS PvdA over Reservering IHP (Kadernota 2021) (def.).doc (91KB)
pdf Amendement 103 SP over beschut werk (def.).doc (42KB)
pdf Amendement 104 PvdA over Schuldhulpverlening (def.).docx (47KB)
pdf Motie 149 ONS PvdA CDA VLS over fietsverbod Schoolstraat (def.).doc (107KB)
pdf Motie 150 GL D66 over uitwerking maatregelen Milieubeleidsplan (Kadernota) (def.).docx (64KB)
pdf Motie 151 GL SP over sollicitatieplicht 60-plussers (Kadernota) (def.).docx (36KB)
pdf Motie 152 VLS CDA PvdA ONS over investeringsstop (def.).docx (828KB)
pdf Motie 153 VLS CDA PvdA ONS over Participatie (def.).docx (821KB)
pdf Motie 154 VLS CDA PvdA ONS over tijdig antwoorden (def.).docx (821KB)
pdf Motie 155 CDA PvdA VLS ONS over veranderingsproces (Kadernota 2021) (def.).doc (88KB)
pdf Motie 156 PvdA CDA ONS VLS over accommodatiebeleid (def.).doc (107KB)
pdf Motie 157 CDA ONS VLS GL D66 PvdA over alternatieve kostendragers Fortgens (Kadernota 2021) (def.).doc (128KB)
pdf Motie 158 CDA GL VLS PvdA D66 ONS over energiebesparing openbare verlichting (Kadernota 2021) (def.).doc (126KB)
pdf Motie 159 CDA ONS VLS over voorbeeldfunctie gemeente voorschoten (def.).doc (82KB)
pdf Motie 160 SP over Voor 14 (def.).doc (46KB)
pdf Motie 161 D66 over digitale participatie (def.).doc (84KB)
pdf Motie 162 D66 over particulier opdrachtgeverschap woningbouw (def.).doc (83KB)
pdf Overzicht amendementen - moties Kadernota 2021 en Jaarrekening 2019 inclusief besluiten.docx (30KB)
8
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
9
Sluiting