link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 20 februari 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Presentatie toeristische marketing en concurrentiekracht Voorschoten
Met toerisme en recreatie is zowel economisch als maatschappelijk winst te behalen. Het gaat om meer werkgelegenheid, het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het voorzieningenniveau, een beter vestigingsklimaat en een aantrekkelijke groene omgeving met aansprekend cultureel erfgoed. Om de vruchten van toerisme en recreatie daadwerkelijk te kunnen plukken, hebben de gemeente Wassenaar en Voorschoten in september 2017 een convenant gesloten met Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing. De stichting laat in vogelvlucht zien wat haar meerwaarde is, met wie de stichting samenwerkt, wat toe nu toe is bereikt en wat in het verschiet ligt.
4
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
5
Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
Iedere vier jaar wordt de Economische Agenda geactualiseerd. Het college heeft hiervoor een startnotitie opgesteld, nadat de raad in maart 2019 heeft gevraagd dit thema met voorkantsturing van de raad in te vullen. In de startnotitie worden economische thema’s voorgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd de prioritering van de thema’s aan te geven. De Economische Visie 2016-2019 blijft van kracht totdat de actualisatie van het beleid is vastgesteld. Het college stelt binnen dit beleid en op basis van de startnotitie een uitvoeringsprogramma op. Voor 2020 is naar verwachting geen aanvullend budget nodig, via de kadernota wordt voor 2021 e.v. structureel budget aangevraagd. De startnotitie is in een eerdere versie besproken op 28 november. De uitkomsten zijn in het raadsvoorstel en de bijlage verwerkt.
6
Besteding € 382.000 voor versnelling projecten
Ter versnelling van de uitvoering van projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord, heeft de gemeenteraad in de begroting 2020 een bedrag van € 382.000 beschikbaar gesteld. De gemeenteraad neemt aan de hand van het nu voorliggende voorstel een besluit over de verdeling van dit bedrag.
7
Nota activabeleid
Met de programmabegroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad besloten restwaarden toe te passen voor bepaalde categorieën investeringen en deze niet meer naar 0 af te schrijven. De volgende restwaarden zijn bepaald: 30% voor nieuwbouw van woonruimten, schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen en voor renovatie, restauratie en aankoop van woonruimten, kantoren en bedrijfsgebouwen; 10% restwaarde voor nieuwbouw van tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen en voor zware transportmiddelen en personenauto’s en lichte motorvoertuigen. Om dit mogelijk te maken is tegelijk met de begroting 2020 ook de financiële verordening gewijzigd. Met voorliggend voorstel wordt nu de Nota activabeleid hiermee in overeenstemming gebracht. Dit voorstel is reeds aangekondigd in het raadsvoorstel voor de Begroting 2020, dat op 7 november jl. in de raad is behandeld.
8
Deelbesluit op Wob-verzoek en verzoek tot opheffing geheimhouding
Bij het college van burgemeester en wethouders is een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnen gekomen over de Rijnlandroute. Verzocht is om informatie over de totstandkoming van de Rijnlandroute binnen de gemeente Voorschoten en dan met name over het proces dat geleid heeft tot de aanleg van de weg in een tunnel. Een deel van de gevraagde informatie berust bij de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om de gevraagde informatie deels openbaar te maken. Daarnaast wordt voorgesteld de geheimhouding op een veertiental documenten op te heffen.
9
Informatiebrieven over Berenschot en Leidse Regio
De commissie heeft op 19 september jl. gesproken over het Berenschot-onderzoek naar wat voor organisatie nodig is om de gemeentelijke taken en ambities het beste te kunnen uitvoeren, inclusief regie en sturing op de samenwerkingsverbanden. Het onderzoek past in de door de raad vastgestelde Routekaart “Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio”. Het onderzoek leidt tot de voorkeur voor Voorschoten als strategische regiegemeente met focus op de Leidse regio, waar opgavegericht gewerkt wordt. In de commissie is de wens uitgesproken regelmatig met elkaar en met het college van gedachten te wisselen over de richting van de ontwikkelingen in de regionale samenwerking en de stappen die het college hierin zet. In december ontving de raad informatiebrief 089 over de stand van zaken Routekaart. In januari volgde informatiebrief 006 over Berenschot en Leidse regio, waarin het college het belang benadrukt om de ingezette koers vast te houden. Verder wordt toegelicht wat wordt verstaan onder opgavegericht werken en de gemeente als procesregisseur, en hoe wordt omgegaan met de hoe-vraag, dus de vraag hoe de uitwerking van beleid en uitvoering worden georganiseerd. De informatiebrieven worden in deze commissie besproken. Informatiebrief 001 'Omklappen sociaal domein Leidse regio' is geagendeerd voor commissie M&S van 13 januari.
10
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
12
Sluiting