link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 4 juli 2016

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J. Hoekema
Toelichting: .

1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda, met inbegrip van de procedurele afhandeling van het bij de voorzitter ingediende iniatiatiefvoorstel inrichtingsplan groene zone Valkenburg (art. 33 RvO)
Ook dienen bij dit agendapunt de op zich zelf staande moties te worden ingediend en geagendeerd.
3
Spreekrecht
Agendapunt 17 Programma huisvestingsvoorzieningen 2016/aanvraag uitbreiding Herenwegschool:
Dhr. Huybregtse, voorzitter van de PCOW ( de verenging voor Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar) en
Mw. De Voogd namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Agendapunt 16 Woonvisie: dhr. Dhr. Kooistra.

Agendapunt 8 Subsidieplan en -verordening: dhr. Becker
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
d.d. 4-7: laatste versie LIS worden bijgevoegd.
6
Hamerstukken
6.a
Begrotingswijziging sportnota
op 6 juni jl. is besloten euro 40.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar efficeint gebruik van sporthallen. Deze begrotingswijziging is de technische uitvoering van dit besluit.
6.b
Invulling beschut werk
6.c
Verkeersplan Wassenaar 2016
6.d
Erfgoedverordening Wassenaar 2016
6.e
Onderzoeksplan bestuurskrachtonderzoek
7
Verordening winkeltijden Wassenaar 2016
7.1
Motie Winkeltijden raadslid Van Sloten
8
Subsidieplan 2017-2020 en Algemene subsidieverordening Wassenaar 2016
8.1
Amendement Subsidieplan 2017 - 2020 en Amendement Subsidieplan en Subsidieverordening
9
Infrastructurele veiligheidsmaatregelen Amerikaanse ambassade
Het voorstel is dit agendapunt te verschuiven na het zomerreces.
10
Jaarrekening 2015
10.2
Amendement jaarrekening 2015
11
Voorjaarsnota 2016
11.1
Amendement Voorjaarsnota 2016
12
Kadernota 2017
12.1
Amendementen en moties Kadernota 2017
13
Wijziging GR werkvoorzieningschap Kust-, Duin en Bollenstreek
14
Lokaal inkoopplan jeugdhulp 2017
15
Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020
16
Woonvisie Wassenaar 2016 - 2021
16.1
Amendementen en motie Woonvisie 2016 - 2021
17
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2016/aanvraag uitbreiding Herenwegschool
17.2
Amendement Herenwegschool
18
Op zich zelf staande moties (artikel 32, derde lid Reglement van orde)
18.1
Motie 'Veilig Thuis'
18.2
Motie 'gunning zwembadlocatie Generaal Winkelmanlaan'
18.3
Motie 'bouwlocaties'
18.4
Motie 'verbetering N44'
18.5
Motie 'inrichtingsplan groene zone Valkenburg'
19
Vragenronde
20
Mededelingen college
21
Sluiting vergadering