link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 18 januari 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Deze vergadering start na afloop van de commissie M&S rond 21.00 uur. Het kan iets eerder of later zijn.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Rapport RKC rioleringen
Conform de gebruikelijke werkwijze wordt het rapport in de commissievergadering inhoudelijk besproken, nadat het in de vorige commissie WRG (23-11-2017) door de Rekenkamercommissie is toegelicht. Naar aanleiding van de inhoudelijke bespreking zal er voor de raadsvergadering een raadsbesluit worden opgesteld.
5
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
6
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
De volgende onderwerpen zijn aangemeld
- afvalkalender (SP)
- verkoop Hofflandhuys (SP)
- aansluiting bij Statiegeldalliantie van het Recycling Netwerk Benelux (GL)
7
Sluiting