link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 2 juli 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie. Deze vergadering vindt online plaats. Inspreken kan op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken via het vergadersysteem Microsoft Teams\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
\- mevrouw J\. Koopstra over het Ambachts\- en Baljuwhuis
\- mevrouw A\. Jehee\, directeur PCSV\, over de kadernota
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Raadpleegbrief intentie tot verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
Het college van B&W wenst tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis over te gaan. Het college verzoekt via deze raadpleegbrief de gemeenteraad om haar wensen en bedenkingen aan te geven, waarna het  college een definitief besluit kan nemen over een eventuele verkoop.
5
Voorjaarsnota
Deze voorjaarsnota betreft de eerste tussentijdse rapportage over 2020 in de nieuwe vorm waarbij meer aandacht wordt besteed aan de voortgang op beleid. Daarmee hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de Planning en Control-documenten nadrukkelijker plaats vindt over zowel de financiële als de inhoudelijke voortgang. In de voorjaarsnota geeft het college de stand van zaken weer over de uitvoering van de doelstellingen in de programmabegroting 2020 tot en met maart van dit jaar. Voor de verwerking van financiële afwijkingen van de verwachte begrotingsuitvoering geldt het volgende principe. Omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft, stelt het college voor alleen wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, dan wel nog onzeker, zoals Corona, geeft het college de raad in de najaarsnota 2020 een bijgestelde verwachting.

De voorjaarsnota wordt in alle drie de vakinhoudelijke commissies geagendeerd. In de commissie Burger en Bestuur worden alleen die onderdelen uit de voorjaarsnota besproken die behoren tot het taakgebied van deze commissie. Het betreft de programma's 0 (Bestuur en ondersteuning), 1 (Veiligheid), 3 (Economie) en 5 (alleen deel Recreatie, in relatie tot economie/toerisme) en daarnaast de algemene / financiële delen buiten de programma's.

De voorjaarsnota is ook op de website te raadplegen: https://voorschoten2020.voorjaarsnota.nl
6
Kadernota 2021
De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus. De raad stelt de kaders vast om sturing te geven aan de door het college op te stellen conceptbegroting 2021. Bijsturing is nodig om de financiën ook meerjarig op orde te houden. Met deze kadernota legt het college keuzes hiervoor aan de gemeenteraad voor.
7
Zwemverbod aan Hofvliet
In de raadsvergadering van 11 juni jl. is op verzoek van de CDA-fractie besloten om de brief nr. 1133 op de Lijst Ingekomen Stukken over 'zwemverbod aan de Hofvliet' eerst te bespreken in de commissie Burger en Bestuur voordat deze door het college van B&W wordt afgedaan.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Het CDA heeft vragen aangekondigd over de reorganisatie van de WODV.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
10
Sluiting