link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 13 februari 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Voortgang Brede Welzijnsorganisatie en presentatie directeur Voorschoten Voor Elkaar
In het presidium is afgesproken de voortgang van de Brede Welzijnsorganisatie in de commissie te bespreken. Aan de directeur van Voorschoten Voor Elkaar, Ria van Vliet, is gevraagd een toelichtende presentatie te geven. Als onderlegger zijn informatiebrieven 078 en 002 toegevoegd.
4
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
5
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035 (IHP)
Een korte inleidende toelichting wordt gegeven door Anton de Jong van Vastgoeddialoog en Sybren Huizenga, beleidsambtenaar.

Als gemeente willen wij dat onze kinderen naar goede, frisse en duurzame scholen gaan. Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt een schets gegeven van de benodigde investeringen om in Voorschoten een passende onderwijshuisvesting te realiseren en te behouden. Dit IHP wordt opgesteld voor een periode van 16 jaar en is een kaderstellend document. Het IHP zal na vier jaar of aan het begin van de volgende collegeperiode worden geactualiseerd om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting.

Voorgesteld wordt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vast te stellen en dit beleidskader in 2022 te actualiseren en daarna elke vier jaar, de investering en de exploitatie voor de onderwijshuisvesting voor de periode 2021-2024 op te nemen in de kadernota 2021 op basis van het wettelijke kader en pas definitieve investeringsbesluiten te nemen aan de hand van een concrete huisvestingsaanvraag door het schoolbestuur middels een separaat raadsvoorstel.
6
Raadsinformatiebrief 001 omklappen sociaal domein Leidse regio
Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor focus op de Leidse regio. Het vormgeven van de samenwerking in de Leidse regio is uitgewerkt in de Routekaart Leidse regio. Deze Routekaart is in januari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze Routekaart bestaat uit verschillende stappen op welke manier de focus op de Leidse regio te vergroten. Voor het sociaal domein is bureau Radar gevraagd te onderzoeken welk scenario van samenwerken voor het sociaal domein de meeste potentie heeft, passend bij de voorkeuren van Voorschoten. Radar heeft een viertal scenario's nader onderzocht en geconcludeerd is dat het scenario 'integraal samenwerken' het beste past bij de door het college vastgestelde criteria in het afwegingskader. In het eerste kwartaal zal hierover een besluit genomen worden door het college. Het college wisselt graag van gedachten met de commissie hierover.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
9
Sluiting