link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 3 februari 2022

Locatie: online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Behalve de raadsnotulen van 16 december moeten ook nog die van 11 november worden vastgesteld. Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen van 11 november en 16 december ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Het presidium neemt een definitief besluit over het agenderingsverzoek.
3.1
Brief van instelling / burger
pdf 1742 Brief dd 14-12-2021 Min RWS over omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen.pdf (866KB)
pdf 1743 Brief dd 15-12-2021 Prov ZH over Financieel toezicht begroting 2022.pdf (1.9MB)
pdf 1744 Brief dd 17-12-2021 VRHM over taakdifferentiatie bij de brandweer.pdf (287KB)
pdf 1745 Email dd 14-12-2021 inwoner over uitblijven antwoord op woonwagenstandplaats.pdf (41KB)
pdf 1746 Email dd 15-12-2021 Bibliotheek met brief over MFA Wijngaardenlaan (incl. bijl.) a.pdf (545KB)
pdf 1750 Brief dd 22-12-2021 Museum Voorschoten over objecten in AB-huis a.pdf (232KB)
pdf 1751 Brief dd 23-12-2021 De Bibliotheek over raadpleegbrief MFA.pdf (98KB)
pdf 1755 Brief dd 31-12-2021 NSWZ over vrijstelling zwemlesonderwijs van coronatoegangsbewijs.pdf (127KB)
pdf 1756 Email dd 30-12-2021 inwoner met opmerkingen laatste ontwerp Starrenburg III (incl. bijlagen).pdf (497KB)
pdf 1757 Email dd 02-01-2022 inwoner met opmerkingen en vragen mbt Starrenburg III.pdf (121KB)
pdf 1759 Afschrift brief aan college dd 21-12-2021 Prov. ZH over Voortgangsrapportage Beter Bestuur 2021 (incl. rapportage en aanb.email).pdf (9.1MB)
pdf 1760 Email dd 13-01-2022 inwoner over beeldkwaliteitsplan Starrenburg III.pdf (99KB)
pdf 1761 Raden in Verzet - Voortgangsnotitie januari 2022.pdf (432KB)
pdf 1764 Email dd 12-01-2022 inwoner met verzoek openstellen zwemles na 17.00 uur.pdf (718KB)
pdf 1767 Brief 19-01-2022 St. Kinderspeelzalen VS over bestuursoverdracht a.pdf (236KB)
pdf 1777 Brief dd 23-01-2022 inwoners Voorschoten met verzoek tot afschaffen coronatoegangsbewijs zwemleslocaties a.pdf (433KB)
pdf 1778 Brief dd 25-01-2022 bewoners Voorstraat over balans Voorstraat.pdf (76KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
pdf Informatiebrief 097 Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2022.pdf (72KB)
pdf Informatiebrief 098 Lokale stand van zaken rondom Coronavirus.pdf (75KB)
pdf Raadpleegbrief 04 Uitvoering amendement 144; Multi Functionele Accommodatie (incl. bijl.).pdf (171KB)
pdf Informatiebrief 096 Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden (incl. bijl.).pdf (928KB)
pdf Informatiebrief 099 Beleidsregels vaststellen vermogen.pdf (114KB)
pdf Inforrmatiebrief 100 Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dobbewijk.pdf (56KB)
pdf Informatiebrief 001 Implementatie nieuwe Wet inburgering.pdf (225KB)
pdf Informatiebrief 002 Nadere toelichting raadsvoorstel regisseur Ondermijning Bibob specialist (incl. bijl.).pdf (937KB)
pdf informatiebrief 003 Decembercirculaire gemeentefonds 2021.pdf (125KB)
pdf Informatiebrief 004 Monitoring Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden en winstgevendheid aanbieders jeugdhulp.pdf (245KB)
pdf Informatiebrief 005 Uitwerking amendement 144, Multi Functionele Accommodatie (incl. bijlagen).pdf (304KB)
pdf Informatiebrief 006 Economische maatregelen voor ondernemers in Voorschoten vanwege het coronavirus.pdf (88KB)
pdf Informatiebrief 007 Stand van zaken Corona 21 januari 2022.pdf (106KB)
pdf Informatiebrief 008 Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht (incl. bijl.).pdf (357KB)
pdf Informatiebrief 009 Basis Riool Plan Voorschoten 2022-2031.pdf (91KB)
pdf Informatiebrief 010 Voortgang Kerkenvisie (incl. bijlagen).pdf (589KB)
pdf Informatiebrief 011 Erfgoed agenda 2022-2026 (incl. bijlagen).pdf (16.3MB)
pdf Informatiebrief 012 Procedure risicoanalyse integriteit kandidaat wethouders (incl. bijlagen).pdf (903KB)
pdf Informatiebrief 013 actualisering van het afwegingskader (woning)bouwprojecten (incl. bijlagen).pdf (309KB)
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.
Het CDA heeft vragen aangekondigd over de langetermijnvisie m.b.t. het coronabeleid.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Aanvraag gecombineerde functie Bibob / regisseur ondermijning
De Gemeenteraad wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor een Regisseur Ondermijning. Deze gaat richting en invulling geven aan de aanpak van ondermijning. De regisseur zal tevens het Bibob-proces optimaliseren en stroomlijnen (wet Bibob: wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.
7
Starrenburg III
De huidige welstandnota bevat een verouderd beleid over Starrenburg-III. Daarmee biedt deze nota te weinig houvast voor een beoordeling van de plannen op ruimtelijke kwaliteit en welstand. Er is een nieuw beeldkwaliteitsplan voor Starrenburg III opgesteld. De raad wordt voorgesteld het Beeldkwaliteitsplan Starrenburg-III als toetsingskader vast te stellen voor de verdere planontwikkeling conform de uitwerkingsverplichting van het bestemmingsplan Voorschoten - Oost.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling zijn aangepaste stukken toegevoegd.
8
Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit
De Omgevingswet treedt naar huidig inzicht op 1 juli 2022 in werking. Vóór die datum moet een gemeentelijke adviescommissie zijn ingesteld voor het beoordelen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De naam van deze commissie zal Adviescommissie omgevingskwaliteit Voorschoten zijn.
Deze gemeentelijke adviescommissie vervangt de huidige commissie Welstand en Cultureel Erfgoed. De nieuwe taak van de adviescommissie zal een commissie opleveren die qua samenstelling en deskundigheden meer gevarieerd is om over alle aspecten van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te kunnen adviseren. De vernieuwing door de Omgevingswet vraagt om een divers en inclusief profiel op basis van de bevolkingsopbouw van Voorschoten zodanig dat de leden ruimte bieden voor ontwikkeling, integraal, deskundig en vernieuwend adviseren. Het college draagt de leden voor en de raad benoemt de leden.
De raad wordt voorgesteld middels een verordening deze adviescommissie in te stellen.
9
Voorbereiden Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (AB ODWH) 7 februari 2022
Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (AB ODWH) op 7 februari 2022.
10
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de gemeenteraad onder geheimhouding zijn aangeboden moet de raad in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Op de dag van de vergadering voegt de griffie, als dit aan de orde is, een concept-besluit aan de agenda toe.
11
Ingelast agendapunt: advertentie college in Voorschotense Krant januari 2022
De raad heeft dit agendapunt toegevoegd aan de agenda. Het gaat over het overzicht “Collegeperiode 2018-2022” in de Voorschotense Krant, met name het moment en de wijze van deze communicatie door het college.
12
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
13
Sluiting