link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 11 februari 2021

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Coördinator Sportakkoord
Maatschappelijke partners ( onderwijs, welzijn, sport, gezondheid ) uit het dorp hebben met de gemeente een lokaal sportakkoord gesloten. Dit proces past in het coalitieakkoord en wordt tijdelijk met geld van VWS begeleid door een onafhankelijk sportformateur. Voorgesteld wordt om de coördinatie van de uitvoering van het sportakkoord te beleggen bij beoogd partner Voorschoten Voor  Elkaar en dat financieel te ondersteunen.
De raad wordt voorgesteld voor de periode 2021-2023 een budget op te nemen in de begroting 2021-2014 van € 40.000 per jaar, en dit te dekken middels een onttrekking aan bestemmingsreserve Maatschappelijke Agenda en bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
5
Kadernota RDOG
De RDOG Hollands Midden is een organisatie met een zeer breed takenpakket op het terrein van Publieke Gezondheid. Net als vorig jaar heeft de RDOG niet een echte kadernota aan de gemeenten gestuurd. Wel wordt in een brief aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen voor de werkzaamheden van de dienst zijn. De raad heeft in 2019 besloten meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Dat kan door vroegtijdig een zienswijze te geven op de kaders die een regeling voor het komende jaar opstelt. Deze zienswijze ligt voor ter besluitvorming.
6
Zienswijze begroting VOS
De gemeenteraad is bevoegd om de begroting van stichting Vos goed te keuren. De begroting van de VOS is het komende jaar niet geheel sluitend vanwege de toename van loonkosten en ICT investeringen. Gelet op de financiële situatie kunnen deze kosten worden opgevangen. Het bestuur wordt in de zienswijze door de raad gevraagd om in de volgende begroting een uitspraak te doen over de noodzakelijke ondergrens van de algemene reserve. Dat maakt het mogelijk om een eventueel beroep op de algemene reserve objectief te toetsen.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De VVD heeft vragen aangekondigd over de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg.
9
Sluiting