Toezeggingen


« Terug


ID10
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
AgendapuntVS: Gemeenteraad 07-11-2013 > 4.1 Concept programmabegroting 2014-2017
CIE
OnderwerpTweede ontsluiting Krimwijk
ToezeggingNaar aanleiding van motie 100122 worden vier varianten voor de 2e Ontsluitingsweg Krimwijk aan de gemeenteraad voorgelegd.
Stand van zaken college11-02-2016 Nu de planologische procedure voor de Rijnlandroute (waarop de 2e ontsluiting planologisch moest wachten) is afgerond, is gestart met een onderzoek naar de bestemmingsplan technische mogelijkheden voor de aanleg van de 2e ontsluiting Krimwijk. De procedure voor de aanleg van de 2e ontsluiting is immers bij de Raad van State gestrand. Daarnaast worden de onderhandelingen met de ontwikkelende partij voorbereid. 02-06-2016 Komt aan de orde in de Voorjaarsnota 25-08-2016 Tekst opgenomen in de programmabegroting 2017 (behandeling en vaststelling op 1 november a.s.) 15-09-2016 Nu het tracebesluit voor de Rijnlandroute van kracht is, is de 2e ontsluiting Krimwijk II weer opgepakt. Een planologische regeling moet worden uitgewerkt nu de raad van state goedkeuring heeft onthouden aan dit deel van het bestemmingsplan voor Krimwijk II. We zijn in overleg met de CV Allemansgeest die verantwoordelijk is voor de aanleg en de financiering hiervan. Het uitwerken van meerdere varianten ten behoeve van kosten besparing doorversobering van het ontwerp is dus niet op de tweede ontsluiting van toepassing. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de aanpassing en aantakking op het bestaande wegen net. Dit is afhankelijk van de uitwerking van de weg en de nog te voeren ruimtelijke procedures. 31-01-2017 Met raadsinformatiebrief 006 is toezegging 100568 beantwoord en afgehandeld.
Stand van zaken Griffie
ToelichtingBabs reg.nr. 100568
Einddatum11/11/2016
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening1/27/2017
Afgedaan