Aanbevelingen RKC


« Terug


ID14
PortefeuillehouderBurgemeester Bouvy-Koene
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 30-01-2020 > 7.2 Onderzoek RKC kaderstellende rol van de raad
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 23-01-2020
OnderwerpRapport RKC Onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad
Gremium
AanbevelingBesluit: 1. aanbeveling 1 over te nemen, als ondersteuning voor de lopende ontwikkeling om de kaderstellende rol van de raad te versterken; 2. aanbeveling 2 niet over te nemen en voort te bouwen op de ingezette lijn om de kaderstellende rol van de raad te versterken; 3. aanbevelingen 3 en 4 niet over te nemen en de griffie de rol te laten behouden om aan de voorkant de kwaliteit van startnotities en raadsvoorstellen te bevorderen; 4. aanbeveling 5 over te nemen, in die zin dat op initiatief van de Werkgroep Voorkantsturing deze raadsperiode de ontwikkelingen in voorkantsturing en kaderstelling actief worden gevolgd en de werkgroep hierover terugkoppelt en adviseert aan het Presidium; 5. aanbeveling 6 over te nemen en de griffie te vragen te verkennen welke behoeften en mogelijkheden er zijn om raadsleden te faciliteren hun bekwaamheden voor kaderstelling te vergroten. Aanbeveling 1: Neem vaker het initiatief om de kaderstellende rol in te vullen bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij het bijstellen van bestaand beleid. Aanbeveling 5: Herhaal in de komende jaren zelf dit onderzoek en bespreek met elkaar de bevindingen. Aanbeveling 6: Zorg dat raadsleden zich verder kunnen bekwamen in het beoordelen van beleidsnota's en het bepalen van prioriteiten voor kaderstellende debatten. Bepaal met elkaar de meest passende vorm(en) daarvoor.
Stand van zakenAfgedaan met raadsbesluit 10 november 2022, Vervolg Voorkantsturing en vaststelling planningsschema.
Stand van zaken GriffieAfgedaan.
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Griffie VS
Datum afdoening11/10/2022
Afgedaan
Bijlage(s)Raadsvoorstel RKC Onderzoek kaderstellende rol gemeenteraad (get.) (1).pdf
Bijl. 1 Onderzoek RKC aderstellende rol gemeenteraad.pdf
Raadsvoorstel Vervolg Voorkantsturing en vaststelling planningsschema (get.).pdf
Bijlage 1 Planningsschema LTA begroting 2023-2026.pdf
Bijlage 2 Format Startnotitie.docx