Aanbevelingen RKC


« Terug


ID21
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 17-02-2022 > 11 Toezicht en handhaving van energiebesparingsplicht bij bedrijven en instellingen
CIEGecombineerde Commissie Voorschoten 14-04-2022
OnderwerpOnderzoeksrapport RKC Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht
Gremium
Aanbeveling1. Intensiveer toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. Want dit leidt structureel tot minder CO2-uitstoot en tot kostenbesparing voor de bedrijven en instellingen in uw gemeente. Mogelijk vergt het extra inzet van uw omgevingsdienst. 2. Betrek energie(besparing) bij de risicoanalyses, beleidsuitgangspunten en prioritering van het milieutoezicht. Stel de beleidsuitgangspunten en prioritering vast in de gemeenteraad. Dit is in lijn met de landelijke kwaliteitscriteria Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). 3. Spreek met uw omgevingsdienst kritieke prestatie-indicatoren af die inhoudelijk inzicht geven in de resultaten van controles. Vraag tijdige en inzichtelijke rapportages en bespreek deze met hen. Dit is in lijn met de landelijke kwaliteitscriteria VTH. 4. Zorg ervoor dat uw omgevingsdienst toezicht en handhaving op energie op dezelfde wijze uitvoert als op andere milieuaspecten, zoals bodembescherming of de opslag van gevaarlijke stoffen. Hanteer daarbij de landelijke handhavingsstrategie.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening12/22/2023
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Raadsvoorstel onderzoeksrapport RKC Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht (get.).pdf
Brief dd 04-05-2020 RKC met onderzoeksrapport naar energiebesparingsplicht (incl. bijl.).pdf
Informatiebrief 099 Stand van zaken opvolging raadsbesluiten op adviezen van de rekenkamercommissie