Aanbevelingen RKC


« Terug


ID7
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-06-2016 > 5.1 Rapport RKC "Zorgen voor Transformatie"
CIECommissie Mens & Samenleving Voorschoten 26-05-2016
OnderwerpRapport RKC Zorgen voor Transformatie
Gremium
AanbevelingAanbevelingen: 1.Ontwikkel een strategie om op korte termijn een adequate aansluiting van het wijknetwerk op het zorgstelstel/de gebiedsteams te bewerkstellingen en informeer de raad over de inhoud van deze strategie en de resultaten. 2. Evalueer gedurende de realisatie van de transformatie elk jaar de mate waarin tot dan toe de beter afgestemde en integrale hulpverlening daadwerkelijk is gerealiseerd en informeer de raden hierover. 3. Betrek bij de evaluatie van het ACT-team nadrukkelijk ook de vraag op welke wijze in de organisatorische vormgeving van de taakuitvoering op het sociaal domein de voorwaarden kunnen worden gecreëerd voor een integrale aanpak van zorgvragen. Is de aansturing van het gebiedsteam ook voldoende eenduidig en helder geregeld om indien nodig snel te handelen? 4. Zorg er voor dat beter inzicht wordt verkregen in het te verwachten zorggebruik. 5. Gebruik ervaringsgegevens als nulmeting voor het in kaart brengen van de effectiviteit en bouw de komende jaren voort op dat beeld. Betrek daarbij ook de effectiviteit van de gebiedsteams en gebiedsnetwerken en wat dit betekent voor de verleende zorg, preventie en eigen kracht. 6. Draag zorg voor een adequaat budgethouderschap om zodoende tijdig te kunnen bijsturen en beheersmaatregelen te kunnen nemen. Een nader onderzoek naar de risico’s (waaronder de financiële risico’s en ‘grip’ op de doorverwijzingen van huisartsen) kan helpen hierin beter inzicht te krijgen (zie ook aanbeveling 4, Verbeter het inzicht in het te verwachten zorggebruik). 7. Draag het college op de aan hem geadresseerde aanbevelingen op te volgen en na een half jaar aan de raad te rapporteren over de voortgang en resultaten. Besluit: Het college op te dragen de aan hem geadresseerde aanbevelingen op te volgen en na een half jaar aan de raad te rapporteren over de voortgang en resultaten.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Mens & Samenleving
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Rapport RKC Zorgen voor Transformatie - rapport (1).pdf
Raadsvoorstel RKC rapport Zorgen voor transformatie (get.) (1).pdf