Aanbevelingen RKC


« Terug


ID4
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 10-07-2014 > 10 Rapport Rekenkamercommissie over Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 24-04-2014
OnderwerpRapport RKC 'Onderzoek regionaal investeringsfonds Holland Rijnland'
Gremium
AanbevelingDe raad besluit: 1. zienswijze te geven conform bijgaand concept waarin het DB van Holland Rijnland gevraagd wordt met betrekking tot het RIF Holland Rijnland de informatie richting de raden te verbeteren en meer toegankelijk te maken; 2. alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te nemen voor toekomstige vergelijkbare fondsen.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
ToelichtingAanbevelingen: 1. Het Dagelijks Bestuur bereidt een aanpassing van de beheersverordening voor waarin wordt aangegeven welke procedure/beheersmaatregel wordt gevolgd indien van eerder gestelde kaders afgeweken wordt of wanneer de kaders bijstelling behoeven. Deze aanpassing wordt besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur. 2. Het Algemeen Bestuur bereidt een discussie voor ten aanzien van de precisering van doelstellingen van de vijf RIF-projecten, voor zover dit nog niet afdoende heeft plaatsgevonden. Gemeenteraden dienen in de voorbereiding door de respectievelijke ABleden betrokken en geconsulteerd te worden. Aansluitend vindt in het Algemeen Bestuur een discussie over concretisering van de doelstellingen van de vijf projecten en van het RIF als instrument plaats. Het resultaat van de discussie is het formuleren van meetbare prestatieindicatoren. 3. De raden van de Holland Rijnland-gemeenten geven, op grond van een daartoe strekkend voorstel van het DB, duidelijk aan aan welke eisen de informatievoorziening ten aanzien van het RIF zou moeten voldoen. Mogelijke aandachtspunten daarbij zijn: - De vindbaarheid, overzichtelijkheid en actualiteit van de algemene informatie over het RIF op de website van Holland Rijnland. - Verstrekken van periodiek inzicht in de realisatie van doelstellingen van het RIF, de daaronder vallende projecten en de daarop gebaseerde plannen. - Het vergelijken van realisatiegegevens met de oorspronkelijke en (eventueel) gewijzigde doelstellingen en plannen. - Het vastleggen op welke wijze de uitkomsten van monitoring besproken worden en hoe besluitvorming naar aanleiding daarvan verloopt. 4. Het Dagelijks Bestuur: - voert geregeld een integrale risicoanalyse uit, waarbij onder meer inkomsten worden afgezet tegen lopende en toekomstige verplichtingen; - zorgt voor een deugdelijke verslaglegging van de risicoanalyse; - bespreekt de uitkomsten van de risicoanalyse in het AB en zorgt dat de analyse beschikbaar is voor bespreking in de raden of commissies van de betrokken gemeenten. - Het DB expliciteert de met het RIF verbonden beheersactiviteiten, evenals de daarmee verbonden inspanningen en kosten. 5. In de beheersverordening wordt een artikel opgenomen waarmee projectoverschrijdingen die niet het gevolg zijn van scopewijzigingen ten laste worden gelegd aan de projectverantwoordelijke overheid.
Einddatum
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(s)Rapport 5mrt14 Best.pdf
Raadsvoorstel RIF advies Rekenkamercie incl (2).pdf