Aanbevelingen RKC


« Terug


ID12
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 28-09-2017 > 7 Rapport Rekenkamercommissie "Veel ambities, weinig aandacht voor financien"
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 21-09-2017
OnderwerpRapport RKC Ontwikkeling financiële positie 2002-2017 gemeente Voorschoten.
Gremium
Aanbeveling1. In te stemmen met de analyse, conclusies en aanbevelingen van het rapport "Veel ambtities, weinig aandacht voor financiën", d.d. 14 september 2017. 2. Als raad zelf uitvoering te geven aan de genoemde aanbevelingen voor zover het binnen zijn verantwoordelijkheid ligt en waar nodig dit te doen in samenwerkingen met het college van burgemeester en wethouders. 3. Burgemeester en wethouders op te dragen in samenwerking met griffie en raad uitvoering te geven aan deze aanbevelingen. voor zover het binnen hun verantwoordelijk ligt. 4. Een werkgroep in te stellen, conform aanbeveling 6.1 en het presidium te verzoeken samenstelling en werkwijze van deze werkgroep te regelen. 5. De onder 4. ingestelde werkgroep te verzoeken uiterlijk 1 januari aan de raad te rapporteren over de uitvoering van deze aanbevelingen, op de wijze zoals beschreven in aanbeveling 6.1.
Stand van zakenAanbevelingen zijn overgenomen. In de raadsvergadering van 15 februari 2018 is het implementatieplan vastgesteld waarbij de aanbevelingen van het RKC zijn verwerkt.
Stand van zaken Griffie
ToelichtingAanbeveling 1: Vergroten kennis Geef alle raadsleden een training over de financiële huishouding van de gemeente waarbij aandacht wordt besteed aan de algemene werking van de gemeentelijke financiële huishouding, en waarbij ook de concrete beïnvloedingsmogelijkheden van de raad als het gaat om de exploitatie en vermogens- en schuldpositie aan de orde komen. Aanbeveling 2: Verbeteren informatievoorziening De stukken die naar de raad gaan dienen zo inzichtelijk mogelijk te zijn opgesteld. Van alle voorstellen die naar de raad gaan dienen korte- en langetermijneffecten wat betreft de balans, de exploitatie en impact voor de samenleving inzichtelijk te worden gemaakt. Aanbeveling 3: Verder uitwerken en toepassen normen en financiële kaderstelling Naast vergroting van de kennis en verbetering van de informatievoorziening (inzicht) is een verdere uitwerking van de normering en financiële kaderstelling van groot belang. Deze kaders zijn grotendeels al aanwezig. Wij bevelen aan om deze te herijken en strikte afspraken te maken over de toepassing daarvan. Aanbeveling 4: Instellen auditcommissie Stel een gemeentelijke auditcommissie in voor tussentijds (apolitiek) overleg tussen raad, accountant en financiële functie. Aanbeveling 5: Gedrag veranderen binnen politiek-bestuurlijke cultuur Werk concreet uit wat het gewenste gedrag is van individuen binnen het college en binnen de raad, en wat de gewenste omgangsvormen zijn tussen het college en de raad, en binnen de raad tussen de coalitie en de oppositie. Besteed daarbij ook aandacht aan onderwerpen als: Wie bewaakt de gemaakte afspraken (het afgesproken gedrag)? En hoe wordt dat teruggekoppeld en geëvalueerd? Aanbeveling 6.1: Stel voor de uitvoering van deze aanbevelingen een gezamenlijke werkgroep in vanuit de raad en het college, met de opdracht uiterlijk 1 januari 2018 het eindresultaat op te leveren. Dit omvat een implementatieplan met toetsbare acties (smart), waarbij vooral de samenhang wordt aangegeven. Zorg daarbij dat eerst (of tegelijkertijd) wordt gewerkt aan de aanbeveling 2 (informatievoorziening). Immers als deze aanbeveling is geïmplementeerd, kan de politiek-bestuurlijke cultuur niet meer gelden als excuus om niet aan het eigen gedrag te hoeven werken. Aanbeveling 6.2: Betrek de inhoudelijke resultaten van de werkgroep tevens bij het introductieprogramma voor de nieuwe raad die in 2018 worden gekozen.
Einddatum
AfdelingV Griffie VS
Datum afdoening
Afgedaan
Bijlage(s)2017-09-14 Rapport Voorschoten Veel ambities, weinig aandacht voor financiƫn.pdf
Raadsvoorstel rapport RKC Veel ambities, weinig aandacht voor financien (get.) (2).pdf