Aanbevelingen RKC


« Terug


ID24
PortefeuillehouderWethouder Schokker
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 07-03-2024 > 10 Onderzoeksrapport RKC over onderhoud wegen, bruggen en onderdoorgangen
CIE
OnderwerpRapport Rekenkamercommissie Onderzoek onderhoud wegen, bruggen en onderdoorgangen
Gremium
AanbevelingDe raad besluit: 1. De aanbevelingen over te nemen, 2. Het college te verzoeken voor de zomer de raad te informeren over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de aanbevelingen. Aanbevelingen: Verzoek uw college van burgemeester en wethouders om: 1) een standvastige koers te volgen met betrekking tot het ambitieniveau voor de technische kwaliteit van de openbare ruimte; 2) inzichtelijk te maken wat op lange termijn de kosten en opbrengsten zijn van de keuzes voor ambitieniveaus (vooral voor Wassenaar en Voorschoten) en maatschappelijke doelstellingen; 3) in onderhouds- en beheersplannen van de gemeente dezelfde uitgangspunten te hanteren, zodat kostenramingen beter vergelijkbaar en meer betrouwbaar worden; 4) te zorgen voor monitoring bij de stap naar integraal werken (vooral voor Oegstgeest); 5) de gemeenteraad frequent te informeren over de voortgang van het onderhoudsprogramma; 6) kennisdeling te stimuleren tussen gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving, concretiseren van maatschappelijke doelstellingen, omgaan met uitvoeringsproblemen, of nieuwe ontwikkelingen zoals aanpassing aan klimaatverandering.
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Brief dd 22-06-2023 RKC met rapportage over onderzoek onderhoud wegen, bruggen, onderdoorgangen (incl. bijl.)
Raadsvoorstel RKC rapport onderhoud wegen bruggen onderdoorgangen (get.)