Aanbevelingen RKC


« Terug


ID2
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 01-02-2018 > 9 Rapport RKC rioleringen
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 18-01-2018
OnderwerpRapport RKC rioleringen
Gremium
AanbevelingDe raad heeft besloten: 2. Het college opdracht te geven een kaderstellende beleidsinhoudelijke startnotitie ter voorbereiding op het volgende Verbreed gemeentelijk rioleringsplan op te stellen en aan de raad voor te leggen. 3. Het college opdracht te geven een rapportagevoorziening over het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan in te richten die de raad in staat stelt zijn controlerende rol beter uit te oefenen. 4. Het college op te dragen aanbevelingen 3,4 en 5 op te volgen en hierover aan de raad te rapporten voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe Verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Aanbeveling 3 gericht aan het college: Verken de potentie voor een meer kwaliteits- en risico gestuurd vervangingenbeleid van het rioolstelsel. Dat vraagt om bewuste en mogelijk ruimtelijk gedifferentieerde afweging van aanvaardbaarheid van risico’s op falen van het systeem (instorten en gebrekkig functioneren) en de kosten. Maak daarbij maximaal gebruik van beschikbare rioolinspectie data en analyseer deze op schadeontwikkeling, zo nodig in relatie tot veronderstelde verschillen in bodemtype en in leidingmateriaal. Leg de uitkomsten van de verkenning ter besluitvorming aan de raad voor. Aanbeveling 4, gericht aan het college: Breng de basisinformatie over het rioolstelsel op orde en controleer welke consequenties dat heeft voor de lange termijn kostendekkingsberekeningen en pas deze zo nodig aan. Informeer de raad hierover. Aanbeveling 5, gericht aan het college: Introduceer een werkwijze, waarbij het streefbeeld voor de minimale kwaliteit van een rioolstreng op uniforme wijze wordt vastgelegd, zowel met betrekking tot maatstaven op individuele toestandsaspecten als voor de streng als geheel. Betrek in het vaststellen van dit streefbeeld ook de impact van een calamiteit (instorting).
Stand van zaken
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Beheer & Vastgoed
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Raadsvoorstel RKC rapport rioleringen.docx
Brief 28-09-2017 RKC inz. aanbieding rapport rioleringen, incl. rapport.pdf