Moties


« Terug


ID157
Datum7/7/2020
OnderwerpMotie 157 CDA ONS VLS GL D66 PvdA over alternatieve kostendragers fortgens (Kadernota 2021)
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Elst, van der, Hans (ONS Voorschoten)
Graaf de, A.B. (PvdA)
Oostrum, van, Mark (CDA)
Persoon, Marleen (Voorschoten Lokaal)
Zoetemelk, René (CDA)
Andringa, A.E.T. (D66)
Portefeuillehouderwethouder Spil
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Voortvarend te starten met een onderzoek naar de inzet van alternatieve kostendragers om daarmee vervangende nieuwbouw voor de 3 basisscholen in Voorschoten (deels) te bekostigen; 2. De raad in het voorjaar van 2021 te informeren over de uitkomsten van het betreffende onderzoek naar alternatieve kostendragers en de financiële effecten daarvan; 3. De mogelijkheden en financiële effecten van een ‘dubbele nieuwbouw’ voor de Fortgensschool en Nutsbasisschool te onderzoeken en de raad hierover in het voorjaar van 2021 te informeren; 4. Een voorbereidingskrediet van € 100.000,- in de begroting 2022 op te nemen voor de nieuwbouw van de Fortgensschool en / of een combinatie van de Fortgensschool en Nutsbasisschool.
Stand van zaken GriffieMotie 157 is met algemene stemmen aangenomen 10-02-2022 update tijdens gecombineerde cie-vergadering: de wethouder antwoordt dat er gesprekken zijn met de Nutsschool en Fortgensschool. De Nuts heeft aangegeven graag samen met de Emmaus gehuisvest wil worden, waardoor de focus nu op de Fortgens ligt. Als de plannen concreter zijn, wordt meegenomen of er alternatieve kostendragers zin. Daarnaast wordt ook gekeken hoe overige kosten (o.a. sloop en tijdelijke huisvesting) beperkt kunnen worden. 17-05-2022; motie wordt als afgedaan beschouwd
Stand van zaken CollegeKredietvoorstel (zoals genoemd onder 4 in de motie) komt in de raad van 15 april
StatusAangenomen
Einddatum3/31/2022
Datum afdoening5/17/2022
AfdelingV MenS
Afgedaan
Bijlage(s)Motie 157 CDA ONS VLS GL D66 PvdA over alternatieve kostendragers Fortgens (Kadernota 2021) (def.).doc