Moties


« Terug


ID150
Datum7/7/2020
OnderwerpMotie 150 GL D66 over uitwerking maatregelen Milieubeleidsplan (Kadernota)
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-07-2020 > 7 Moties en amendementen Kadernota 2021
CIE
RaadsledenDeuzeman, Albert (GroenLinks)
Andringa, A.E.T. (D66)
Portefeuillehouderwethouder Spil
ToelichtingVerzoekt het college 1. Om in de aanloop naar de meerjarenbegroting 2021-2024 te komen tot een concrete uitwerking van de maatregelen in het kader van het Voorlopig Ontwerp Milieubeleidsplan en die met financieringsvoorstel aan de raad voor te leggen,
Stand van zaken GriffieMotie 150 is aangenomen met de stemmen van PvdA, CDA, ONS, VVD, GroenLinks, D66 en SP voor (18) en de stemmen van VLS tegen (2).
Stand van zaken CollegeOp deze manier is het verwoord in het raadsvoorstel (10-9 WRG, 1-10 raad): In aanloop naar de begroting wordt – in lijn met motie 150 – een uitwerking van de maatregelen ter informatie aan de raad voorgelegd. Hiermee zal een concretiseringsslag gemaakt worden (relatie met motie 145). Over de uit te voeren maatregelen zullen gezien de beperkte middelen keuzes moeten worden gemaakt, waarbij draagvlak, kosten, effectiviteit en het vliegwieleffect (motie 147) bepalende factoren zullen zijn. In de tweede helft van 2020 is er een uitgebreid participatietraject gepland. Separaat zal de raad hierover verder worden geïnformeerd (motie 144). N.B. naar planning gaat het opstellen van de uitwerking van de maatregelen dus in september 2020 plaatsvinden, opdat het op tijd met de begroting naar de raad kan. Op 1-10 is een informatiebrief naar de raad verzonden. Afgedaan. (memo griffie 6 januari)
StatusAangenomen
Einddatum11/5/2020
Datum afdoening
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Motie 150 GL D66 over uitwerking maatregelen Milieubeleidsplan (Kadernota) (def.).docx
Informatiebrief 068 Financiering uitvoering Visie op energie en klimaat (VEK).pdf